مدل سازی در مهندسی, دوره (7), شماره (17), سال (2009-7) , صفحات (73-86)

عنوان : ( مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , عادل میرحاج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، روشهای مدل سازی سه بعدی برج آبگیر-مخزن-پی بصورت المان محدود استاندارد به منظور درنظر گرفتن اثرات اندرکنش سیال-سازه بر رفتار لرزه ای خطی برجهای آبگیر، بررسی و نتایج بدست آمده با روش متداول " جرم افزوده هیدرودینامیکی " مقایسه شده اند. با مدل سازی برج آبگیر سد دوستی(ایران) به ارتفاع 46.5 متر تا سطح آب نرمال، آب مخزن پیرامونی و محیط پی-سنگ بستر ، پاسخ لرزه ای خطی به زلزله های ناغان، طبس و السنترو بررسی شد. آب مخزن پیرامونی به دو روش جرم افزوده و المان محدود مدل سازی شده است. نتایج بدست آمده از بیش از 20 تحلیل لرزه ای نشان می دهند که پاسخ لرزه ای برج آبگیر، الگوی پخش فشار هیدرودینامیکی اطراف آن و تنش اصلی اول به نوع مدل سازی مخزن ، وجود سنگ پی، نوع زلزله و محتوای فرکانسی آن و زمان حداکثر پاسخ نوک برج بستگی دارند.

کلمات کلیدی

, اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی, تحلیل لرزه ای خطی , فشار هیدرودینامیکی, مدل سازی المان محدود, جرم افزوده هیدرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020218,
author = {شریعتمدار, هاشم and عادل میرحاج},
title = {مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {17},
month = {July},
issn = {2008-4854},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی، تحلیل لرزه ای خطی ، فشار هیدرودینامیکی، مدل سازی المان محدود، جرم افزوده هیدرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله
%A شریعتمدار, هاشم
%A عادل میرحاج
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2009

[Download]