دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان , 2011-02-23

عنوان : ( تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی )

نویسندگان: علی محمد اسعدی , محمود قربان زاده نقاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برای برآورد تراکم گیاهان بوته ای و چوبی شده بیشتر از روش ها و تکنیک های فاصله ای استفاده می شود. به منظور مقایسه کارآیی روش های مذکور از نظر صحت و دقت این تحقیق انجام شد. برای انجام این پژوهش در مراتع استان خراسان شمالی سه منطقه انتخاب گردید. با استفاده از ترانسکت 50 متری، در طول هر ترانسکت 10 نقطه به فاصله 5 متر از یکدیگر مشخص شدند. روش های مورد مقایسه تراکم عبارت بودند از: نزدیکترین گونه، نزدیکترین همسایه، جفت های تصادفی، نزدیک به سومین ، یک چهارم متمرکز و مارپیچی- زیگزاگی. شمارش دقیق درمنه ها در داخل پلات شاهد صورت گرفت. جهت مقایسه روش ها با شاهد از آزمون تی تست جفتی و از لحاظ صحت و دقت روش ها از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که روش های نزدیک به سومین و جفت های تصادفی نزدیکترین برآورد تراکم به مقدار شاهد ارائه نموده است. در شرایطی که شاخص های صحت و دقت مد نظر باشد به ترتیب روش نزدیک به سومین و نزدیکترین همسایه به عنوان کارآترین روش تعیین گردید و الگوی پراکندگی درمنه در سطح منطقه بصورت تصادفی است.

کلمات کلیدی

, تراکم, روش های فاصله ای, پراکندگی گیاهان, درمنه, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020244,
author = {اسعدی, علی محمد and قربان زاده نقاب, محمود},
title = {تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی},
booktitle = {دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تراکم; روش های فاصله ای; پراکندگی گیاهان; درمنه; خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی
%A اسعدی, علی محمد
%A قربان زاده نقاب, محمود
%J دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
%D 2011

[Download]