دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان , 2011-02-23

عنوان : ( تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ ( Haloxylon aphyllum) در سه مرحله رویشی )

نویسندگان: علی محمد اسعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تعیین کیفیت علوفه گونه های گیاهی موجود در مراتع یکی از مهمترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح و اصولی مراتع لازم و ضروری است. به همین منظور در تحقیق حاضر ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی گونه سیاه تاغ در سه مرحله فنولوژیک ( رشد رویشی، گلدهی و بذردهی) در تاغزارهای شهرستان سبزوار مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهای معرف کیفیت علوفه شامل، پروتئین خام ( CP)، دیواره سلولی منهای همی سلولز ( ADF)، الیاف خام, قابلیت هضم ماده خشک ( DMD)، انرژی کل ( TE)و انرژی متابولیسمی ( ME) در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که پروتئین خام در مرحله بذردهی کمترین مقدار را داشت اما بین مرحله رویش و گلدهی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از طرفی مقدار هضم پذیری و انرژی متابولیسمی در مرحله گلدهی نسبت به مرحله بذردهی تفاوت معنی داری وجود داشت و مقدار بیشتری را نشان می داد. همچنین مرحله گلدهی مقدار هضم پذیری و انرژی متابولیسمی را اندکی بیشتر نسبت به مرحله رویشی نشان داد که در کل می توان گفت مرحله گلدهی و رویشی دارای کیفیت بیشتری نسبت به مرحله بذردهی می باشد ولی می توان بهترین زمان چرا را مرحله گلدهی در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, کیفیت علوفه, پروتئین خام, انرژی کل, انرژی متابولسیمی, درصد هضم پذیری ماده خشک, ADF , الیاف خام, Haloxylon aphyllum , سبزوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020245,
author = {اسعدی, علی محمد},
title = {تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ ( Haloxylon aphyllum) در سه مرحله رویشی},
booktitle = {دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان},
year = {2011},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کیفیت علوفه، پروتئین خام، انرژی کل،انرژی متابولسیمی، درصد هضم پذیری ماده خشک، ADF ، الیاف خام، Haloxylon aphyllum ، سبزوار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ ( Haloxylon aphyllum) در سه مرحله رویشی
%A اسعدی, علی محمد
%J دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
%D 2011

[Download]