علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2007-1) , صفحات (283-292)

عنوان : بررسي اثرات مكمل اسيدهاي آمينه ليزين و متيونين بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي ( بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , علیرضا حسابی نامقی , محمدمهدی مداینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین برعملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی آزمایشی با استفاده از 432 جوجه نر یکروزه گوشتی از سویه راس در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایشات فاکتوریل با استفاده از سه سطح لیزین{ سطح توصیه شده توسطNRC (1994)، 10 و 15 درصد بالاتراز آن} وسه سطح متیونین {سطح توصیه شده توسط NRC (1994)، 10 و 15 درصد بالاتراز آن} با 4 تکرار در هر تیمار انجام شد. سایر مواد مغذی طبق توصیه NRC (1994)مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد که سطح 10 درصد متیونین، اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذائی را به طور معنی‌دار بهبود بخشید (05/0P<). این سطح باعث کاهش معنی دار درصد سینه و افزایش معنی‌دار نسبت ران به لاشه گردید (05/0P<). سطوح متیونین باعث کاهش معنی‌دار (01/0P<) چربی حفره بطنی شد. سطح 10 و 15درصد لیزین، اضافه وزن روزانه را بطور معنی‌داری افزایش داد (05/0P<). اما بر ضریب تبدیل غذائی مؤثر نبود. سطوح لیزین اثر چندانی بر اجزای لاشه در 21 روزگی نداشت اما باعث افزایش معنی‌دار عضله سینه در 49 روزگی گردید (05/0P<). از طرفی وزن عضله ران را کاهش معنی دار داده (05/0P<)، ولی بر چربی حفره بطنی اثری نداشت. نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند که مقادیر 10% بیش از توصیه NRC (1994) دو اسید آمینه لیزین و متیونین باعث بهبود عملکرد و صفات لاشه در جوجه های گوشتی می شود. واژه‌های کلیدی: لیزین، متیونین، جوجه گوشتی، کیفیت لاشه، عملکرد

کلمات کلیدی

بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102026,
author = {نصیری مقدم, حسن and حسابی نامقی, علیرضا and مداینی, محمدمهدی},
title = {بررسي اثرات مكمل اسيدهاي آمينه ليزين و متيونين بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {5},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {283--292},
numpages = {9},
keywords = {بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثرات مكمل اسيدهاي آمينه ليزين و متيونين بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسابی نامقی, علیرضا
%A مداینی, محمدمهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]