چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی وتحلیل عمق سخت شده در سخت کاری القایی از چند روش مختلف و تعیین روشی سریع و قابل اطمینان برای تعیین عمق سخت شده موثر )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , سعید زارع , مصطفی کدخدا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخت کاری القایی یکی از فرایند های سخت کاری سطحی است که هدف از انجام ان افزایش مقاومت قطعه در برابرسایش و ارائه چقرمگی مناسب در هسته غیر سخت ان است که در صنایع خودرو و نیز تولید محورها کاربرد فراوانی دارد. تعیین عمق سخت شده موثر(Effective Case Depth) ونیز عمق سخت شده کل (Total Case Depth) چه در مرحله فراوری و چه در مرحله کنترل کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این تحقیق سعی شده است که روش های گوناگون تعیین عمق سخت شده با یکدیگر مقایسه شده و رابطه ای بین عمق سخت شده کل و عمق سخت شده موثر بدست اید به گونه ای که با تعیین عمق سخت شده کل بتوان عمق سخت شده موثر را با یک تخمین قابل اطمینان بدست اورد. نتیجه بدست امده نشان میدهد که این دو سختی با یکدیگر رابطه داشته و میتوان با اعمال یک ضریب مناسب به این مهم دست یافت .

کلمات کلیدی

, سخت کاری القایی, عمق سخت شده کل, سختی سنجی, عمق سخت شده موثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020372,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and زارع, سعید and کدخدا, مصطفی},
title = {بررسی وتحلیل عمق سخت شده در سخت کاری القایی از چند روش مختلف و تعیین روشی سریع و قابل اطمینان برای تعیین عمق سخت شده موثر},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سخت کاری القایی; عمق سخت شده کل; سختی سنجی; عمق سخت شده موثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وتحلیل عمق سخت شده در سخت کاری القایی از چند روش مختلف و تعیین روشی سریع و قابل اطمینان برای تعیین عمق سخت شده موثر
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A زارع, سعید
%A کدخدا, مصطفی
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]