Acta Horticulturae, دوره (20), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (177-184)

عنوان : بررسي وقوع ورم پستان تحت باليني در يك گاو شيري با استفاده از تست كاليفرنيايي شير، شمارش سلولهاي سوماتيك، تعيين بار ميكروبي و اثرات درمان با پني سيلين در ميزان شير دهي آنان ( بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قالب طرحی جهت بررسی میزان وقوع ورم پستان تحت بالینی در تعدادی از گله های شیری ضنعتی اطراف مشهد مشتمل بر 2000 راس گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیائی (CMT)، شمارش سلولهای سوماتیک و تعیین بار میکروبی، گله های آلوده تر شناسائی شدند. در یکی از گاوداریها که با افزایش سلولهای سوماتیک (105 8 ) و شمارش میکروبی (10415 ) در شیر مخزن روبرو بود، CMT برای تمامی گاوها انجام شده و با توجه به نتایج بدست آمده از کل گاوها (میانگین بیش از یک مثبت) طرح زیر اجرا گردید. در این طرح برای بررسی میزان وقوع ورم پستان تحت بالینی و اثرات تزریق پنی سیلین بر سطح تولید شیر گاوها تعداد 30راس گاو شیری هولشتاین از زایمان اول تا ششم به سه گروه ده تائی دوز بالا، دوز پائین و شاهد تقسیم شدند. میزان شیر دهی در یک دوره ده روزه قبل از تزریق آنتی بیوتیک اندازه گیری شد. پنج روز قبل و پنج روز بعد از تزریق ابتدا در تمامی گاوها CMT انجام شده و دو نمونه شیر برای شمارش سلولی و کشت آزمایشگاهی جهت شمارش بار میکروبی و تعیین نوع آلودگی گرفته شد. پنی سیلین پروکائین G در دوزهای IU/KgBW 40000 در گروه دوز بالا، IU/KgBW 22000 در گروه دوز پائین، و سرم فیزیولوژیک (نمکی) در گروه شاهد در دو نوبت به فاصله 12 ساعت و بمدت سه روز متوالی بصورت عضلانی به گاوها تزریق گردید. میزان شیر دهی در یک دوره ده روزه بعد از تزریق آنتی بیوتیک نیز اندازه گیری شد. میزان شیر دهی در سه گروه قبل از شروع آزمایش اختلاف معنی داری نداشت (05/0< P). همچنین، مقایسه شمارش سلولی، بار کلی میکروبی، تعداد گاو و کارتیه مبتلا در نمونه های شیر 5 روز قبل از تزریق در سه گروه اخلاف معنی داری نشان نمی داد (05/0< P). در آزمایشات میکروبی اول از 100% گاوها و 73% کارتیه ها استرپتوکوک، 97% گاوها و 54% کارتیه ها استافیلوکوک، 3/33% گاوها و 10% کارتیه ها کولیفرم جدا شد که توأم با نتایج CMT نمایانگر وجود ورم پستان تحت بالینی در گله بود. تولید شیر بعد از تزریق در گروه دوز بالا افزایش یافته در حالیکه در دو گروه دیگر کاهش داشته است. با استفاده از آزمون دانکن اثر سه تیمار فوق در میزان تولید شیر اختلاف معنی داری نشان میداد ) 05/0P< ). همچنین، برای مشخص نمودن اختلاف بین میانگین تیمارها نشان داده شده که دو تیمار دوز پائین و شاهد اثر مشابهی بر روی تولید داشته و فقط در تیمار دوز بالا تولید شیر افزایش یافته بود. از طرفی مقایسه آماری بار کلی میکروبی شیر گاوهای تیمار دوز بالا پنج روز قبل و ده روز بعد از درمان با پنی سیلین نشان دهنده کاهش آن بود (05/0= P). نتیجه اینکه علت افزایش تولید شیر در گروه دوز بالا وجود ورم پستانهای تحت بالینی در گاوهای این گروه بود که عمدتا در اثر آلودگی پستان ها با باکتری هائی ایجاد شده که به درمان با پنی سیلین پاسخ مثبت داده بود. نتایج این طرح اهمیت پایائی اورام پستان تحت بالینی با استفاده از CMT ، شمارش کلی باکتریائی و شمارش سلولی در شیر را در گله های صنعتی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, ورم پستان تحت بالینی, CMT , SCC, TBC, پنیسیلین, تولید شیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102052,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ and محسن زاده, محمد},
title = {بررسي وقوع ورم پستان تحت باليني در يك گاو شيري با استفاده از تست كاليفرنيايي شير، شمارش سلولهاي سوماتيك، تعيين بار ميكروبي و اثرات درمان با پني سيلين در ميزان شير دهي آنان},
journal = {Acta Horticulturae},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {0567-7572},
pages = {177--184},
numpages = {7},
keywords = {ورم پستان تحت بالینی، CMT ، SCC، TBC، پنیسیلین، تولید شیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي وقوع ورم پستان تحت باليني در يك گاو شيري با استفاده از تست كاليفرنيايي شير، شمارش سلولهاي سوماتيك، تعيين بار ميكروبي و اثرات درمان با پني سيلين در ميزان شير دهي آنان
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%A محسن زاده, محمد
%J Acta Horticulturae
%@ 0567-7572
%D 2006

[Download]