علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : ( بررسی فراوانی باکتریهای سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر این باکتریها بر ویژگیهای شیر پاستوریزه تولید شده )

نویسندگان: امير هوشنگ فلاح راد , محمد محسن زاده , مهران قائمي بافقي ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر

کلمات کلیدی

باکتریها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102053,
author = {امير هوشنگ فلاح راد and محسن زاده, محمد and مهران قائمي بافقي},
title = {بررسی فراوانی باکتریهای سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر این باکتریها بر ویژگیهای شیر پاستوریزه تولید شده},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {باکتریها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فراوانی باکتریهای سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر این باکتریها بر ویژگیهای شیر پاستوریزه تولید شده
%A امير هوشنگ فلاح راد
%A محسن زاده, محمد
%A مهران قائمي بافقي
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]