هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق )

نویسندگان: محمدابراهیم حاجی آبادی , حبیب رجبی مشهدی , جعفر منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی رفتار متغیر تصادفی قیمت برق یکی از چالشهای اساسی پیش روی مهندسین برق در صنعت تجدید ساختار یافته برق میباشد. از طرفی قیمت برق بازخوردی مهم از عملکرد بازار میباشد. سری زمانی قیمت برق حاوی اطلاعات مهمی از عملکرد بازار برق میباشد. در این مقاله با توجه به مفهوم اطلاعات، از روش حداکثر آنتروپی جهت تخمین تابع چگالی احتمال قیمت برق استفاده شده است و نیز تغییرات تابع چگالی احتمال قیمت برق و مشخصات آماری آن با تغییر بار بررسی شده است. روش لاگرانژ و الگوریتم ژنتیک، جهت بدست آوردن جوابهای مسئله بهینه سازی استفاده شده اند.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, آنتروپی نسبی, اگوریتم ژنتیک, روش لاگرانژ, قیمت برق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020592,
author = {حاجی آبادی, محمدابراهیم and رجبی مشهدی, حبیب and منصوری, جعفر},
title = {تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنتروپی، آنتروپی نسبی، اگوریتم ژنتیک، روش لاگرانژ، قیمت برق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق
%A حاجی آبادی, محمدابراهیم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A منصوری, جعفر
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]