علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (2), سال (2008-6) , صفحات (176-182)

عنوان : ( پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , مجتبی خلیل زاده , امین محمدی استاد کلایه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی نشانه روشنی از نوسانات اقلیمی است. بررسی علمی پدیده خشکسالی به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و مقابله با مشکلات ناشی از کمبود آب ضروری می باشد. در دهه های گذشته معمولا تحلیل خشکسالی به صورت توصیفی انجام می گرفت، ولی امروزه برای بیان کمی پدیده خشکسالی، ارزیابی و پایش آن، از شاخص های مختلف استفاده می شود. در این تحقیق از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) جهت ارزیابی و تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان استفاده شده است. به این منظور از آمار بارندگی 24 ایستگاه باران سنجی با طول دوره آماری 29 سال، استفاده شده و وضعیت خشکسالی در محدوده هر ایستگاه و در هـر سـال آبی تعیـین شد. سپس با استفاده از نرم افزار Surfer 8.0 نقشه های وضعیت خشکسالی سالیانه در طول دوره آماری موردنظر، به تفکیک هر سال آبی تهیه شد. نتایج نشان می دهد که به طور کلی نوسانات وضعیت رطوبتی در سطح استان بسیار زیاد می باشد، در حالی که نمی توان به طور قطع از وجود یک سیکل مشخص در نوسانات رطوبتی و وقوع خشکسالی مطمئن بود، ولی می توان به این واقعیت اشاره نمود که در مواردی ترسالی یا خشکسالی های مهم با فواصل زمانی حدود 11 سال به وقوع پیوسته اند. ضمن آنکه در فاصله سال های اشاره شده به دفعات شرایط رطوبتی تغییر نموده است. همچنین با توجه به نقشه های گستره خشکسالی در استان گلستان، دامنه نوسانات و فراوانی خشکسالی در مناطق مرزی و نوار ساحلی دریای خزر که در وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارند، شدید می باشد. علاوه بر آن زمان شروع و خاتمه خشکسالی در مناطق مختلف استان متفاوت بوده و در هر سال آبی حداقل 3 وضعیت رطوبتی در سطح استان مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, پایش خشکسالی, شاخص بارندگی استاندارد شده, نوسانات خشکسالی, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020665,
author = {مساعدی, ابوالفضل and مجتبی خلیل زاده and امین محمدی استاد کلایه},
title = {پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {15},
number = {2},
month = {June},
issn = {1028-3099},
pages = {176--182},
numpages = {6},
keywords = {پایش خشکسالی، شاخص بارندگی استاندارد شده، نوسانات خشکسالی، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجتبی خلیل زاده
%A امین محمدی استاد کلایه
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]