اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2010-11-14

عنوان : ( برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد )

نویسندگان: سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم در مطالعات مربوط به تغییر اقلیم و برآوزد بیلان تابش در مطالعات توازن انرِژی می باشد. در این مقاله نقشه های دمای سطح زمین در زیر حوضه آبریز مشهد با استفاده از باندهای مادون قرمز حرارتی تصاویر سال 2009 سنحنده مودیس، ماهواره ترا به دست آمده است. از کجا که الگوریتم های متهددی بیدنی منظور ارائه گردیده است و دقت هر یک از الگوریتم ها به شرابط منطقه بستگی دارد. لذا در این تحقیق از پنج الگوریتم روزنه مجزا کول و کاسلیس (1997)، کر و همکاران (1992)، مک کلاین و همکاران(1985)، یولیویری و همکاران (1994) و ویدال (1991) جهت برآورد دمای سطح زمین استفاده شده است. برخی از این روش ها نیازمند برآورد گسیلندگی سطح زمین می باشند که برای به دست «وردن این پارامتر از مقادیر شار انعکاسی ظیفی باندهای 1و 2 مودیس استفاده شد. در نهایت نتایج به دست آمده با داده های طمینی مقایسه گردید

کلمات کلیدی

, دمای سطح زمین, روزنه مجزا, سنجش از دور, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020867,
author = {نوری, سمیرا and ثنائی نژاد, سیدحسین and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دمای سطح زمین، روزنه مجزا، سنجش از دور، مودیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد
%A نوری, سمیرا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2010

[Download]