پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , معصومه عیوضی , مهدی مفتاح هلقی , موسی حسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یک پدیده طبیعی و تکرار شدنی است و در واقع بخش جدایی ناپذیری از نوسانات اقلیمی است که می تواند در هرمنطقه جغرافیایی حادث شود . تداوم آن در مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد . لذا در تحقیق حاضر به منظور بررسی فراوانی وتداوم شرایط مختلف رطوبتی در استان گلستان از داده های سالانه بارندگی مربوط به 27 ایستگاه طی یک دوره آماری 25 ساله (62-1361 الی 86-1385) استفاده گردید سپس مقادیر وضعیت رطوبتی با استفاده از شاخص SPI محاسبه و بر اساس طبقه بندی این شاخص وضعیت رطوبتی استان به 7 طبقه رطوبتی طبقه بندی گردید علاوه بر طبقه بندی شدت رطوبتی، به طبقه بندی مدت تداوم 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله وفرا تر از 5 سال ) نیز پرداخته شد و فراوانی ها در هر یک از وضعیت های رطوبتی محاسبه ) گردید. بر اساس تجزیه تحلیل به عمل آمده نتایج نشان داد که خشکسالی ها و ترسالی های از تداوم و فراوانی کمتری نسبت به شرایط نرمال برخوردار بوده و همچنین وضعیت رطوبتی ترسالی نسبت به خشکسالی از فراوانی بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شدت, تداوم, فراوانی, استان گلستان, SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021003,
author = {مساعدی, ابوالفضل and معصومه عیوضی and مهدی مفتاح هلقی and موسی حسام},
title = {بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان.},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خشکسالی، شدت، تداوم، فراوانی، استان گلستان، SPI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A معصومه عیوضی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A موسی حسام
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]