پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-08

عنوان : ( برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , منصور نجفی حاجی ور , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره از دبی جریان به عنوان مهمترین عامل انتقال رسوب یاد می شود. اما عملاً در موارد زیادی به ازای یک مقدار مشخصی از دبی جریان مقادیر متفاوت رسوب اندازه گیری شده است . بنابراین عوامل دیگری نیز در مقدار انتقال رسوب موثر می باشند. در این تحقیق سعی شده است تا با دخالت دادن عوامل موثر بر انتقال رسوب، همانند زمان اندازه گیری و میزان دبی ، معادله سنجه ر سوب اصلاح گردد . برای این منظور از داده های اندازهگیری شده دبی جریان و دبی رسوب در ایستگاه هیدرومتری تمر (واقع بر گرگانرود )استفاده گردید و دادههای دبی جریان و دبی رسوب بر اساس چهار مدل A, B, C, D و هفت زیر مدل تفکیک شدند.

کلمات کلیدی

, رسوب, بارمعلق, مدلهای برآورد رسوب, گرگانرود, ایستگاه هیدرومتری تمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021009,
author = {مساعدی, ابوالفضل and منصور نجفی حاجی ور and مهدی جلالی},
title = {برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش.},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {رسوب، بارمعلق، مدلهای برآورد رسوب، گرگانرود، ایستگاه هیدرومتری تمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A منصور نجفی حاجی ور
%A مهدی جلالی
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]