کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , 2009-08-19

عنوان : ( مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردی ایستگاه ارازکوسه واقع در حوزه گرگانرود). )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , مهدی مفتاح هلقی , امیر احمد دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معمولاً انتقال جریان در مسیر رودخانه همراه با فرسایش و رسوبگذاری است. بنابراین در مباحث مهندسی منابع آب بررسی مقدار حمل رسوبات رودخانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از روش‌های مرسوم در برآورد رسوب روش‌های هیدرولوژیکی می‌باشند که توسط صاحب‌نظران علم هیدرولوژی توصیه شده‌اند. روش‌های هیدرولوژیکی خود به چند دسته تقیسم می‌شوند، که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان روش USBR را نام برد. به منظور افزایش دقت برآورد رسوب روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است، که یکی از بهترین آن‌ها دسته‌بندی داده‌ها به صورت‌های مختلف می‌باشد. در تحقیق حاضر نیز با روش‌های USBR با دسته‌بندی سالانه، فصلی، ماهانه، حد وسط دسته‌ها، دبی کلاسه، دوره مشابه هیدرولوژیکی، دوره کم‌آبی و پرآبی و وضعیت هیدروگراف جریان اقدام به برآورد رسوب در ایستگاه ارازکوسه در حوضه آبریز گرگانرود شده است. به این منظور از آمار متناظر دبی و رسوب طی سال‌های آبی 1352 تا 1386 استفاده شد. پس از تعیین معادلات رسوب در روش‌های مختلف، با مقایسه پارامترهای آماری شامل ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تغییرات، نسبت اختلاف و انحراف استاندارد عمومی، مناسب‌ترین روش برآورد انتخاب و بر آن اساس مقادیر دبی رسوب روزانه در طی دوره آماری تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در ایستگاه ارازکوسه روش حد وسط مناسب‌ترین روش در برآورد بار معلق بوده و بر این اساس متوسط دبی رسوب روزانه در این ایستگاه 11324 تن در روز برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, بار معلق, روش‌های هیدرولوژیکی, پارامترهای آماری, ارازکوسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021013,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد ابراهیم زنگانه and مهدی مفتاح هلقی and امیر احمد دهقانی},
title = {مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردی ایستگاه ارازکوسه واقع در حوزه گرگانرود).},
booktitle = {کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای},
year = {2009},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {بار معلق، روش‌های هیدرولوژیکی، پارامترهای آماری، ارازکوسه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردی ایستگاه ارازکوسه واقع در حوزه گرگانرود).
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیر احمد دهقانی
%J کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
%D 2009

[Download]