دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2010-05-19

عنوان : ( اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , اصغر ابراهیمی هرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: امروزه برای همگان روشن گردیده است که با آموزش برخی دانش ها ، نگرش ها و مهارتهای خاص می توان عملکرد را ارتقاء بخشید. برای تشخیص مهمترین دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌‌ها از نیازسنجی آموزش استفاده می‌شود. بنابراین از " نیاز سنجی آموزشی " به عنوان مهمترین مرحله برنامه ریزی آموزشی و بلکه اساسی ترین فرآیند در یک نظام آموزشی یاد می شود. این مقاله مقدمه‌ای بر انجام نیازسنجی آموزشی در شوراهای شهری استان خراسان رضوی می‌باشد. تیم پژوهشی حاضر در سال 1386 نظام آموزشی ویژه شورای شهر مشهد را تدوین و لذا اقدام به نیازسنجی آموزشی نمود. در فرآیند نیازسنجی آموزشی از روش های تجزیه و تحلیل شغل، مشکل ، سازمان و نظرسنجی استفاده گردید و مجموعه ای مشتمل بر 258 نیاز آموزشی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس برای اولویت بندی و بیان عناوین دوره های آموزشی،96 دوره آموزشی که حاصل تلخیص 258 نیاز فوق بوده در قالب پرسشنامه اعتباربخشی به اعضای شورای شهر مشهد در دوره اول و دوم ونیز کارشناسان ارشد حوزه های مختلف امور شهری تحویل گردید. سپس نظام آموزشی برای اعضای شورای شهر (با تأکید بر مشهد) تدوین شد. نظام آموزشی پیشنهادی، چهار مرحله آموزش را در بر گرفت که عبارتند از :1- آموزش های پایه 2- آموزش های عمومی 3- آموزش های تخصصی 4- آموزش های مداوم در این مقاله به بررسی این سئوال می‌پردازیم که آیا نظام آموزشی تدوین شده برای شورای اسلامی شهر مشهد برای شورای اسلامی سایر شهر ها قابل تعمیم است؟بدین منظور پرسشنامه حاوی 96 دوره‌ی آموزشی(تدوین شده در طرح فوق‌الذکر) برای اعضای شورای شهر استان خراسان رضوی ارسال شد و از نمایندگان فعّال و علاقه‌مند در سطح استان دعوت به مشارکت شد. در نتیجه تعداد 24 پرسشنامه بازگشت داده شد. مقایسه ی نیازهای آموزشی بسیار ضروری اعضای شورا های شهری استان‌ با شورای شهر مشهد نشان می‌دهد که هر دو گروه بر اهمیت آموزش و یادگیری بسیاری موارد، نظیر موارد زیر تأکید داشته‌اند: وظایف شهردار و وظایف اعضای شورای شهر، قوانین و ساختار سازمان‌های خدمات شهری و قوانین تعاونی‌ها، چگونگی سازمان های امنیتی در سطح شهر، بازیافت، قانون شهرداری‌ها، ساختار کمیسیون‌های شورای شهر، راه کارهای مدیریت واحد شهری، روش‌های کسب درآمد پایدار، و حقوق شهروندان.

کلمات کلیدی

, عضو شوراهای شهر, ‌نیازهای آموزشی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021094,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and هادی سعیدی رضوانی and ابراهیمی هرستانی, اصغر},
title = {اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عضو شوراهای شهر،‌نیازهای آموزشی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A هادی سعیدی رضوانی
%A ابراهیمی هرستانی, اصغر
%J دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2010

[Download]