Journal of Animal Breeding and Genetics, ( ISI ), No (125), Year (2008-2) , Pages (89-99)

Title : Influence of Population Structure on Estimates of Direct and Maternal Parameters ( Influence of Population Stracture on )

Authors: Mahyar Heydarpour , Larry Schaeffer , Hossein Yazdi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تاثیر ساختار ژنتیکی جمعیت بر روی برآورد اجزای واریانس صفات تحت کنترل اثرات مادری با استفاده از یک مدل شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت. در این مدل تعداد 400 حیوان ماده و 50 حیوان نر بعنوان جامعه پایه انتخاب گردیدند وآمیزش تصادفی بین این حیوانات در طول 9 نسل صورت گرفت. تعداد پنج جامعه مختلف براساس تعداد ویا نسبت فراوانی مادرهایی که دارای رکورد بودند طراحی گردید و بدین منظور هر جامعه دارای درصد خاصی از مادرها بود که دارای رکورد تولید بودند (100%, 90%, 50%, 20%, و 10%). برای همبستگی ژنتیکی بین اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و اثرات محیطی نیز سه مقدار 0.5- , 0.0 , و 0.5+ مفروض گردید. سه کمیت برای همبستگی ژنتیکی بین دو صفت مورد مطالعه نیزمشخص گردید که عبارت بودند از 0.0 , 0.3 , و 0.8. نسبتهای متفاوت بین واریانس های ژنتیکی افزایشی مستقیم و واریانس ژنتیکی اثرمادری نیزمورد ارزیابی قرار گرفت (3:1 , 1:1 , و 1:3). واریانس ها و کوواریانس های ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML ) بکمک برنامه آماری DMUمحاسبه گردیدند. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که درصد مادرهای دارای رکورد تولید اثرچندانی برروی میزان خطای استاندارد ( SE ) واریانسهای ژنتیکی افزایشی اثرمادری , واریانس محیط دایمی مادر و کوواریانس ژنتیکی اثرافزایشی و محیطی نداشته است ولی در مورد واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم بالاترین میزان خطای استاندارد زمانی بدست آمد که درصد رکوردهای تولیدی مادردر کمترین مقدارخود قرارداشت (0.8 یا 0.9) و همبستگی ژنتیکی بین واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و واریانس ژنتیکی افزایشی مادری منفی بود (0.5- = r). تاثیرنسبتهای متفاوت بین واریانسهای ژنتیکی برروی برآورد واریانس خطای استاندارد ( SE ) بمراتب بیشترازاثردرصد مادرهای دارای رکورد مشاهده شد . همبستگی ژنتیکی بین دو صفت هیچگونه اثرمعنی داری برروی واریانس خطای بدست آمده نداشت . اثرفاکتور درصدهای متفاوت مادرهای دارای رکورد تولید و همچنین اثرفاکتور همبستگی ژنتیکی بین واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بر روی مقدار اریبی (bias) برآوردها بمراتب بیشتر از اثرفاکتورنسبت های متفاوت واریانسهای ژنتیکی و همبستگی ژنتیکی بین دوصفت بود. بیشترین مقداراریبی برآوردها زمانی بدست آمد که درصد مادرهای دارای رکورد درجامعه بسیارکم (10%) و همبستگی ژنتیکی بین واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری نیزمثبت بود(5/0r = ). درحالتی که واریانس واقعی ژنتیکی افزایشی مستقیم ازواریانس واقعی ژنتیکی افزایشی مادری بزرگتر بود , این اریبی درمقداربرآوردها بیشترمشاهده گردید که این حالت تقریبا در اکثر صفات مربوط به رشد درحیوانات بخصوص درگاوگوشتی بچشم میخورد. بیشترین درصد مقداراریبی کل برآوردها درکل سیستم برآورد پارامترها زمانی بدست آمد که تعداد مادرهای دارای رکورد درحد بسیارکم (0.9) و همبستگی ژنتیکی مثبت و نسبت بین واریانسهای ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری مساوی بود (1:1). نتایج این تحقیق بطور کلی نشان داد که تعداد رکوردهای مادری و همبستگی ژنتیکی بین واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بیشترین اثررا برروی اریبی برآوردهای مربوط به صفات مادری داراست. برای برآورد دقیق پارامترهای ژنتیکی صفات دارای اثرمادری وجود اطلاعات مربوط به رکوردهای مادروهمچنین ارتباطات بین مادرو فرزندان در فایل شجره بسیار ضروری میباشد.

Keywords

Influence of Population Stracture on
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102116,
author = {Heydarpour, Mahyar and Larry Schaeffer and Hossein Yazdi},
title = {Influence of Population Structure on Estimates of Direct and Maternal Parameters},
journal = {Journal of Animal Breeding and Genetics},
year = {2008},
number = {125},
month = {February},
issn = {0931-2668},
pages = {89--99},
numpages = {10},
keywords = {Influence of Population Stracture on},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Influence of Population Structure on Estimates of Direct and Maternal Parameters
%A Heydarpour, Mahyar
%A Larry Schaeffer
%A Hossein Yazdi
%J Journal of Animal Breeding and Genetics
%@ 0931-2668
%D 2008

[Download]