بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahyar Heydarpour


موارد یافت شده: 14

1 - Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance (چکیده)
2 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
3 - Covariance analysis, a new approach for relative quantification competitive PCR in evaluation of rumen anaerobic fungal Populations (چکیده)
4 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
5 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
6 - Long-Term Effects of Oxymetholone vs. Testosterone with or Without ZnSO4 on Growth Performance of Turkey Chicks (چکیده)
7 - مقایسه مدلهای خطی با مدلهای آستانه ای در برآورد اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بر روی صفت تعداد بره های از شیر گرفته شده در گوسفندان نژاد کردی (چکیده)
8 - بيوتكنولوژي و كاربرد آن در دامپزشكي (چکیده)
9 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
10 - مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت (چکیده)
11 - برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند کردی با استفاده از مدل زیست اقتصادی (چکیده)
12 - Influence of Population Stracture on (چکیده)
13 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)
14 - Influence of Data Structure on Estimates of Maternal Parameters (تاثیر ساختار ژنتیکی جمعیت برروی برآورد پارامترهای مربوط به صفات تحت تاثیر اثرات مادری) (چکیده)