ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2010-10-27

عنوان : ( ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست )

نویسندگان: نیما صالحی مقدمی , هادی صدوقی یزدی , سهراب عفتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ارائه یک درخت تصمیم مبتنی بر تابع هزینه ماشین بردار پشتیبان می پردازد. استفاده از حاشیه اطمینان در طبقه بندی روش پیشنهادی را نسبت به درخت تصمیم C5 کاراتر کرده است. از طبقه بند پیشنهادی که نام ماشین بردار پشتیبان چند شاخه ای بر آن نهاده ایم، در شناسایی و استخراج قانون از روی داده ها پرداخته می شود. چند مجموعه داده از بانک اطلاعاتی UCI انتخاب می گردد. مقایسه روش پیشنهادی با روش C5 برتری آنرا نشان می دهد. ارائه یک مفهوم عدم طبقه بندی در روش پیشنهادی برای نمونه های آزمون این امکان را می دهد تا از طبقه-بندهای دیگر به شکل سلسله مراتبی در جهت افزایش کارایی سیستم بهره برد که به کار آتی سپره می شود. هزینه کم در ایجاد درخت با تابع هزینه ماشین بردار پشتیبان نسبت به C5که از آنتروپی و جستجوی کلی و خوشه بندی بهره می برد از دیگر برتری های روش ارائه شده است. استفاده از روش پیشنهادی در استخراج قوانین در شناسایی پوست نتایج جالبی روی تصاویر می دهد که حاکی از قوانین ساده، قابل فهم برای بشر و کم روی تصاویر رنگی بدست می دهد. سادگی بکارگیری روش ارائه شده در آشکارسازی هدف در صحنه های ویدیویی نوید استفاده آن، توسط دیگر محققین است.

کلمات کلیدی

, آشکارسازی پوست, آنتروپی , درخت تصمیم C5, ماشین بردار پشتیبان, طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021166,
author = {صالحی مقدمی, نیما and صدوقی یزدی, هادی and عفتی, سهراب},
title = {ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست},
booktitle = {ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آشکارسازی پوست، آنتروپی ، درخت تصمیم C5، ماشین بردار پشتیبان، طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست
%A صالحی مقدمی, نیما
%A صدوقی یزدی, هادی
%A عفتی, سهراب
%J ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2010

[Download]