Iranian Journal of Veterinary Research, ( ISI ), Year (2005-4)

Title : Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex ( Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex )

Authors: Kamran Sharifi , , Mehrdad Mohri , سعيد احراري خوافي ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف: در این تحقیق ارزش تست مقایسه ای جذب استامینوفن در ارزیابی کارکرد بازتاب شیار نگاری بررسی شده است. این تست بالقوه ممکن است در تشخیص گوساله های دچار ruminal drinkers و همچنین داروهایی که در سنین بالاتر می توانند بازتاب شیار نگاری را در نشخوارکنندگان فعال کنند، مفید باشد. مواد و روش کار: 12بره پانزده روزه نژاد بلوچی انتخاب شدند. علاوه بر خوراک معمول، روزانه یکبار به میزان 4% وزن بدن جانشین شیر را با بطری و سرپستانک تا سن 165 روزگی می نوشیدند. تست جذب مقایسه ای استامینوفن سه بار یک بار در پیش از قطع شیر، یک بار در زمان قطع شیر و بار دیگر پس از قطع شیر ارزیابی شد. هر مرحله متشکل از دو بخش بود: ا) جانشین شیر را به همراه پودر استامینوفن خالص به میزان 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و سوسپانسیون سولفات باریم 30 درصد به میزا 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن با سرپستانک و شیشه می نوشیدند. 2) هفته بعد همان ترکیب را به لوله معدی دریافت می کردند. رادیوگرافی به فوریت پس از دریافت مخلوط به روش مکیدن یا روش لوله تهیه می شد و توسط رادیولوژیست مجرب ارزیابی می شد. کاتترهای هپارینه در ورید وداج قرار می گرفت و قبل از خوراندن مخلوط و هر 30 دقیقه پس از خوراندن مخلوط نمونه خون از ورید وداج تا دقیقه 180 تهیه می شد (مجموعاً 7 نمونه). نتایج مقادیر استامینوفن سرم بر اساس نتایج رادیوگرافی تفسیر می شد به نحوی که ورود مخلوط سولفات باریم با شیر و پود ر استامینوفن به شیردان یا شکمبه را مشخص می کردیم. مقادیر استامینوفن سرم را با اسپکتروفتومتری تعیین می کردیم. در ارزیابی آماری، همگنی داده ها را با نمودارهای پراکنش Q-Q و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تعیین کردیم. مقادیر استامینوفن سرم با تست داده های زوج t تعیین مقایسه شد. نتایج: مقادیر استامینوفن در روش مکیدن در دقایق 60 (بیشترین مقادیر در بار اول و دوم) و 90 و 120 (فقط در مرحله اول) بالاتر از روش دریافت مخلوط با لوله بود. در این مراحل، مقادیر استامینوفن سرم به بالاتر از 30 میکروگرم در هر میلی لیتر در روش مکیدن رسید. استنتاج: ما پیشنهاد می کنیم که تست مقایسه ای جذب استامینوفن را می توان به عنوان روشی برای ارزیابی کارکرد شیار نگاری در نظر گرفت به این نحو که اختلاف معنی دار در بین دو روش مکیدن و لوله زدن ملاک تصمیم گیری در مورد کارکرد شیار باشد. این روش بالقوه درارزیابی گوساله های مبتلا به ruminal drinkers و داروهایی که می توانند این شیار را فعال کنند، مفید است.

Keywords

d
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102129,
author = {Sharifi, Kamran and , and Mohri, Mehrdad and سعيد احراري خوافي},
title = {Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex},
journal = {Iranian Journal of Veterinary Research},
year = {2005},
month = {April},
issn = {1728-1997},
keywords = {d},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex
%A Sharifi, Kamran
%A ,
%A Mohri, Mehrdad
%A سعيد احراري خوافي
%J Iranian Journal of Veterinary Research
%@ 1728-1997
%D 2005

[Download]