سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران , 2011-03-02

عنوان : ( رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله ای )

نویسندگان: راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساس انسجام و سخت کوشی با راهبردهای مقابله ای با استرس و پیش بینی راهبردهای مقابله ای بوسیله آن دو می پردازد. نمونه 405 نفر از زنان اهواز با دامنه سنی 25 تا 55 سال به روش خوشه ای انتخاب شد. دادهها با پرسشنامههای احساسانسجام فلسنبرگ، سختکوشی نجاریان و راهبردهای مقابلهای موس و بلینگز جمعآوری و تحلیل شد. یافتهها حاکی است، بین احساس انسجام و راهبرد مقابله ای هیجان مدار و سخت کوشی و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار همبستگی منفی معناداری وجود داشته و بین احساس انسجام و راهبرد مقابله ای مسئله مدار و سخت کوشی و راهبردهای مقابله ای مسئلهمدار همبستگی معناداری وجود ندارد . نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای احساس انسجام و سختکوشی به طور معناداری پیشبینیکنندههای راهبرد مقابلهای هیجان مدار هستند . مطابق با یافتههای پژوهش چنانچه میزان احساسانسجام و سختکوشی فردی پایین باشد، ممکن است بیشتر از راهبرد مقابلهای هیجانمدار استفاده کند.

کلمات کلیدی

, احساس انسجام , سخت کوشی روان شناختی , راهبردهای مقابله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021292,
author = {صبری نظرزاده, راشین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله ای},
booktitle = {سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {احساس انسجام - سخت کوشی روان شناختی - راهبردهای مقابله ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله ای
%A صبری نظرزاده, راشین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران
%D 2011

[Download]