Title : Effect of preculture freezing and incubation on recovery of bacteria from subclinical bovine mastitis ( تاثير انجماد و انكوباسيون در جداسازي باكتري استافيلوكوك از ورم پستان تحت باليني در گاو )

Authors: Mehrnaz Rad , قاسم يوسف بيگي , مهدي حسيني ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

خلاصه كشت باكتريايي نمونه هاي شير كارتيه ، متداولترين روش براي جداسازي عوامل پاتوژن در ورم پستان است. به هر حال، در اغلب موارد نمونه هاي شير كارتيه گاوان مبتلا به ورم پستان تحت باليني فاقد عوامل پاتوژن مي باشند. روشهاي بسياري براي كاهش تعداد موارد كشتهاي منفي كاذب در نمونه هاي شير از ورم پستان وجود دارند. هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير انجماد و انكوباسيون در روي نتايج كشت باكتريايي نمونه هاي شير از موارد ورم پستان تحت باليني مي باشد. تعداد 163 نمونه شير از گاوان مبتلا به ورم پستان تحت باليني از تعدادي گله در شهرستان اروميه در ايران اخذ گرديد. نمونه هاي شير با استفاده از روش كشت قراردادي كشت داده شدند( ميزان يك صدم ميلي ليتر از نمونه شير روي محيط كشت آگار خون دار تلقيح گرديد). بقيه شير به دو قسمت مساوي تقسيم شد. يك قسمت در دماي -20 درجه سانتيگراد و قسمت ديگر در دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت يك شب قرار داده شدند. نتايج كشت قراردادي در مورد 163 نمونه شير به اين قراربود: از 59 نمونه استافيلوكوك كوآگولاز مثبت، از 9 نمونه استافيلوكوك كوآگولاز منفي و از سه نمونه كلي فرم جدا گرديد، 16 نمونه آلوده و76 نمونه نيز منفي بودند. نتايج نشان دادند كه درصد جداسازي باكتري استافيلوكوك كوآگولاز مثبت و استافيلوكوك كوآگولاز منفي به ترتيب 36.2%و 5.52% در روش كشت قراردادي مي باشد. نتايج انجماد وانكوباسيون نيز مشابه كشت قراردادي بودند، فقط در روش انكوباسيون درصد جداسازي باكتري استافيلوكوك كوآگولاز مثبت 38.04% بود. روش انجماد تاثيري روي افزايش موارد جداسازي استافيلوكوك هاي كوآگولاز مثبت و كوآگولاز منفي نداشت. نتايج ما با نتايج شاكن و همكاران (1989) مطابقت دارند. آنها در روش انجماد تاثيري مشاهده نكردند. ممكن است نتايج بدست آمده، مربوط به طول مدت كوتاه انجماد نمونه هاي شير باشد. به هرحال، بر اساس نتايج ويلانووآ و همكاران (1991) افزايش 1.48 برابر در جداسازي استافيلوكوك اورئوس در روش انجماد نسبت به روش كشت قراردادي مشاهده گرديد. از طرفي، در مطالعه ما نشان داده شد كه روش انجماد موجب افزايش تعداد پرگنه باكتري استافيلوكوك كوآگولاز مثبت گرديد. نتايج ما نشان داد كه روش انكوباسيون در بين اين سه روش، در افزايش ميزان جداسازي گونه هاي استافيلوكوك در نمونه هاي شير ورم پستان، موثرترين است.

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102135,
author = {Rad, Mehrnaz and قاسم يوسف بيگي and مهدي حسيني},
title = {Effect of preculture freezing and incubation on recovery of bacteria from subclinical bovine mastitis},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of preculture freezing and incubation on recovery of bacteria from subclinical bovine mastitis
%A Rad, Mehrnaz
%A قاسم يوسف بيگي
%A مهدي حسيني
%J
%D

[Download]