سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2010-05-05

عنوان : ( M/M/k مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف با قید های اضافی )

نویسندگان: فروغ معین مقدس , حسین تقی زاده کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

k فرایند پواسون با ) M/M/k چکیده: ما در این مقاله مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف ماکزیمم کردن جمعیت پوشش داده شده است. محدودیت هایی برروی حداکثر تعداد مراکز سرویس انتخاب شده، تعداد سرویس دهندگان در هر مرکز سرویس و متغیر) به متقاضیان سرویس ارائه می دهند. محدودیتی نیز برای کل هزینه k با ) M/M/k تعداد کل سرویس دهندگان وجود دارد. مراکز سرویس با سیستم صف های احداث و نگهداری مراکز سرویس و هزینه های قرار دادن سرویس دهندگان در این مراکز وجود دارد. تعیین محل مراکز سرویس و تخصیص نقاط تقاضا به این مراکز بگونه ای بایستی صورت گیرد که میانگین زمان انتظار در صف در هر مرکز سرویس از مقدار مطلوب تجاوز نکند. در ابتدا مدل ریاضی مساله را بررسی کرده و سپس به ارائه یک روش تقریبی برای حل مساله می پردازیم. در ادامه دو الگوریتم جستجوی محلی برای بهتر شدن جواب های بدست آمده پیشنهاد می دهیم و در نهایت نتایج محاسباتی را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش , روش تقریبی, سیستم صفM/M/K
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021352,
author = {معین مقدس, فروغ and تقی زاده کاخکی, حسین},
title = {M/M/k مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف با قید های اضافی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش - روش تقریبی- سیستم صفM/M/K},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T M/M/k مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف با قید های اضافی
%A معین مقدس, فروغ
%A تقی زاده کاخکی, حسین
%J سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2010

[Download]