علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4) , صفحات (49-56)

عنوان : ( اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نر )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , جواد پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه ، قابلیت هضم پروتئین و عملکرد جوجه های گوشتی نر مرود ارزیابی قرار گرفت . آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 300 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس (Ross) در مدت 28 روز انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از سطوح مختلف آنزیم فیتاز میکروبی ( صفر ، 250 ، 500 ، 750 و 1000 واحد در کیلوگرم ) در جیره پایه ذرت - سویا ( دارای کلسیم و فسفر کافی ) از سن یک الی 28 روزگی بود . از سن 21 روزگی به مدت سه روز کل فضولات تولید شده به منظور آنالیز اسیدهای آمینه جمع آوری گردید .

کلمات کلیدی

, فیتاز, قابلیت هضم اسید آمینه, پروتئین, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021478,
author = {حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and جواد پوررضا},
title = {اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نر},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {فیتاز، قابلیت هضم اسید آمینه، پروتئین، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نر
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A جواد پوررضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]