نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , 2008-12-23

عنوان : ( بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدمهدی خانی , سیدمحمد حسینی , احمد حسن آبادی , همایون فرهنگفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق برای بررسی اثرات مکملسازی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با آب و یا خوراک بر غلظتهای کلسترول و تریگلیسرید خون جوجههای گوشتی انجام شد. 200 قطعه جوجه گوشتی نر از 1 تا 42 روزگی به صورت تصادفی به 5 جیره پایه همراه آب (T جیره پایه (کنترل)، 2 (T تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمارها شامل: 1 جیره پایه حاوی 1 (T 0 درصد ال.اسیدوفیلوس، 4 / جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی 5 (T 0 درصد ال.کازئی، 3 / آشامیدنی حاوی 5 جیره پایه حاوی 1 درصد ال.اسیدوفیلوس بودند. غلظتهای تریگلیسرید و کلسترول کل در 40 روزگی (T درصد ال.کازئی و 5 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود که آب و خوراک مکمل شده با محیطهای کشت ال.کازئی و ال.اسیدوفیلوس، میتواند موجب بهبود افزایشوزن، کاهشضریبتبدیل خوراکو غلظتکلسترول کل و تریگلیسرید خون جوجه- های گوشتی شود.

کلمات کلیدی

, کلسترول, تریگلیسرید, جوجه گوشتی, مکمل خوراکی و آشامیدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021491,
author = {محمدمهدی خانی and سیدمحمد حسینی and حسن آبادی, احمد and همایون فرهنگفر},
title = {بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی},
booktitle = {نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کلسترول، تریگلیسرید، جوجه گوشتی، مکمل خوراکی و آشامیدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی
%A محمدمهدی خانی
%A سیدمحمد حسینی
%A حسن آبادی, احمد
%A همایون فرهنگفر
%J نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان
%D 2008

[Download]