ژنتیک نوین, دوره (5), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (79-85)

عنوان : ( شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , بلال صادقی , مهیار حیدرپور , فریدون افتخارشاهرودی , علیرضا صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور شناسایی آلل‌های جدید جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاو سیستانی انجام شد. بدین منظور از دویست راس گاو نژاد مذکور درایستگاه تحقیقاتی شهرستان زهک، خونگیری به عمل آمد. سپس DNA ژنومی از این نمونه‌ها، استخراج و ناحیه اگزون2 جایگاه ژنی BoLA-DRB3 به طول 284 جفت باز با روش Hemi-Nested PCR در دو مرحله تکثیر گردید. برای برش آنزیمی قطعات DNA تکثیر یافته نیز از سه آنزیم RsaI، Hae III و BstX2I استفاده شد. بر این اساس در مجموع تعداد 24 آلل در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 این نژاد، مورد شناسایی قرار گرفت که وجود 21 آلل آن در مطالعات قبلی بر روی نژادهای دیگر نیز گزارش شده بود. اما پیش از این در مورد سه آلل دیگر ژن DRB3.2 یعنی *obc، *ibc و *eac به ترتیب با فراونی‌33/0، 33/1 و1/8 درصد مشاهده شدند که گزارشی ثبت نشده بود. پس از توالی‌یابی این آلل‌ها با شماره‌های EU259858،EU259857 وDQ486519 در بانک جهانی ژن (NCBI)، ثبت شده و مورد تایید قرار گرفتند. تحقیق حاضر نشان داد که چند شکلی ژنتیکی بالایی در مکان ژنی BoLA-DRB3.2 گاو سیستانی وجود دارد. علاوه بر آن، از این آلل‌های جدید می‌توان به عنوان نشانگرهای نژادی اختصاصی نیز استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: گاو سیستانی, BoLA-DRB3.2, توالی‌یابی, شناسایی مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021499,
author = {نصیری, محمدرضا and صادقی, بلال and حیدرپور, مهیار and افتخارشاهرودی, فریدون and صادقی, علیرضا},
title = {شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2010},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4439},
pages = {79--85},
numpages = {6},
keywords = {واژه‌های کلیدی: گاو سیستانی، BoLA-DRB3.2، توالی‌یابی، شناسایی مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی
%A نصیری, محمدرضا
%A صادقی, بلال
%A حیدرپور, مهیار
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A صادقی, علیرضا
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2010

[Download]