اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2004-08-31

عنوان : ( اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, فیتاز میکروبی, قابلیت هضم ظاهری پروتئین, اسیدهای آمینه, کلسیم, فسفر, آهن, روی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021528,
author = {حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فیتاز میکروبی، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن، روی،جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
%D 2004

[Download]