اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , افتخارآفاق ارجمندی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله میزان کارآفرینی درون سازمانی را با استفاده از مدل استیونسون در یک دانشگاه دولتی بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که میانگین مؤلفه های مدل استیونسون در دانشگاه مورد مطالعه تا چه حدی است؟ این مؤلفه ها عبارتند از: گرایش استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش، رشدگرایی و فرهنگ کارآفرینانه. ابزار مورد استفاده تحقیق، پرسشنامه ای شامل دو بخش «سنجش کارآفرینی درون سازمانی» و «مدل استیونسون» و روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بوده است. پایایی ابزار پرسشنامه به تأیید رسیده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 85/0 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که کارآفرینی درون سازمانی در سازمان مورد تحقیق از نقطه نظر شش مؤلفه نامبرده، از مقدار میانگین که عدد 5 می باشد، کمتر است. این نشان می دهد که افراد نمونه به جای «جهت گیری کارآفرینانه»، بیشتر متمایل به حفظ «رفتار اداری» در سازمان هستند.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی درون سازمانی, فرهنگ کارآفرینانه, فرهنگ اداری, مدل استیونسون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021551,
author = {کاظمی, مصطفی and افتخارآفاق ارجمندی نژاد},
title = {بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کارآفرینی درون سازمانی، فرهنگ کارآفرینانه، فرهنگ اداری، مدل استیونسون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون
%A کاظمی, مصطفی
%A افتخارآفاق ارجمندی نژاد
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی
%D 2011

[Download]