رخساره های رسوبی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (217-223)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب ایلام (برش کاور) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , نرگس شکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند گورپی از گسترش وسیعی در حوضه رسوبی زاگرس برخوردار است و به دلیل موقعیت چینه شناسی، زمانی، تنوع و فراوانی میکروارگانیسمها، تاکنون مورد توجه و مطالعه زمین شناسان متعددی قرارگرفته است . با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی ، این گروه ابزار مناسبی برای زیر تقسیمات زیست چینه ای به ویژه در کرتاسه پسین هستند . در این مطالعه به منظور طبقه بندی و انطباق زیست چینهای سازند گورپی در برش کاور، مطالعات نانواستراتیگرافی بر روی این برش صورت گرفته است . از مطالع ه دقیق 117 اسلاید تهیه شده، 51 گونه متعلق به 21 جنس شناسایی شد ه است . با توجه به پراکندگی مجموعه نانوفسیلهای موجود در ب رش کاور، بازه زمانی سازند گورپی در این از زون بندی مارتینی ( 1971 ) همخوانی دارد که بیانگر سنی NP1-NP از زون بندی سیسینگ ( 1977 ) و بیوزونهای 2 CC18-CC برش با بیوزونهای 26 معادل کامپانین آغازی دانین آغازی برای سازند گورپی است.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, سازند گورپی, ایلام, کاور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021695,
author = {هادوی, فاطمه and شکری, نرگس},
title = {نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب ایلام (برش کاور)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-787X},
pages = {217--223},
numpages = {6},
keywords = {نانواستراتیگرافی، سازند گورپی، ایلام، کاور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب ایلام (برش کاور)
%A هادوی, فاطمه
%A شکری, نرگس
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2010

[Download]