همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی , 2007-07-02

Title : Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake:Adapting Theory for Fault Branching ( انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل )

Authors: Hossein Sadeghi , Sadaomi Suzuki , Sayyed Keivan Hosseini , Takeshi Nakamura ,

Citation: BibTeX | EndNote

این مطالعه با اقتباس از تئوری انشعابی شدن دینامیکی گسل (Poliakov et al. 2002 and Kame et al. 2003 ) ، انشعابات گسل ارگ بم را که توسط Nakamura et al. (2005) بر اساس توزیع پس لرزه های زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم معرفی شد، تفسیر میکند. در آن تئوری تاثیر تنش ناحیه و سرعت گسِختگی بر دینامیک انشعابی شدن گسل نشان داده شده است. ما جهت حداکثر فشار را نسبت به امتداد گسل ارگ بم تخمین زدیم و تئوری را برای سرعت گسیختگی معادل سرعت ریلی (Bouchon et al. 2006) بررسی کردیم. گسیختگی راست لغز گسل ارگ بم بسمت شمال (mode II)، وقوع انشعاب در نواحی شمالی و در سمت چپ ( طرف کششی) گسل اصلی و زاویه انشعاب با امتداد گسل، با تئوری برای زاویه میانه Smax و سرعت گسِختگی cs 9/0 بخوبی تطبیق می کند.

Keywords

, زمینلرزه بم, گسلش, انشعابات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102179,
author = {Sadeghi, Hossein and Sadaomi Suzuki and Hosseini, Sayyed Keivan and Takeshi Nakamura},
title = {Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake:Adapting Theory for Fault Branching},
booktitle = {همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی},
year = {2007},
location = {پروگیا, ITALY},
keywords = {زمینلرزه بم، گسلش، انشعابات گسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake:Adapting Theory for Fault Branching
%A Sadeghi, Hossein
%A Sadaomi Suzuki
%A Hosseini, Sayyed Keivan
%A Takeshi Nakamura
%J همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی
%D 2007

[Download]