همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی , 2007-07-02

Title : Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake:Adapting Theory for Fault Branching ( Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) )

Authors: Hossein Sadeghi , Sadaomi Suzuki , Sayyed Keivan Hosseini , Takeshi Nakamura ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

This study adopts the theory of dynamic fault branching (Poliakov et al. 2002 and Kame et al. 2003) as a means for interpreting the branching of Arg-e-bam fault, which proposed by Nakamura et al. (2005) based on the hypocenter distribution of aftershocks of the M=6.5 December 26, 2003 Bam earthquake (death toll: about 26,000). In that theory the effects of pre-existing stress state, and rupture velocity on dynamic fault branching were shown. We estimate the maximum compression direction with respect to the strike of the Arg-e-Bam fault and check the theory for the Rayleigh-like speed of rupture over the fault (Bouchon et al. 2006). Due to the northward Arg-e-Bam fault rupturing with right-lateral slip (mode II), the eastward branching (extensional side) and its angle with respect to the strike of the main fault in the northern region agrees well with the theory for intermediate inclination of Smax and rupture velocity of 0.9 cs᧤shear wave velocity᧥ این مطالعه با اقتباس از تئوری انشعابی شدن دینامیکی گسل (Poliakov et al. 2002 and Kame et al. 2003 ) ، انشعابات گسل ارگ بم را که توسط Nakamura et al. (2005) بر اساس توزیع پس لرزه های زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم معرفی شد، تفسیر میکند. در آن تئوری تاثیر تنش ناحیه و سرعت گسِختگی بر دینامیک انشعابی شدن گسل نشان داده شده است. ما جهت حداکثر فشار را نسبت به امتداد گسل ارگ بم تخمین زدیم و تئوری را برای سرعت گسیختگی معادل سرعت ریلی (Bouchon et al. 2006) بررسی کردیم. گسیختگی راست لغز گسل ارگ بم بسمت شمال (mode II)، وقوع انشعاب در نواحی شمالی و در سمت چپ ( طرف کششی) گسل اصلی و زاویه انشعاب با امتداد گسل، با تئوری برای زاویه میانه Smax و سرعت گسِختگی cs 9/0 بخوبی تطبیق می کند.

Keywords

, زمینلرزه بم, گسلش, انشعابات گسل bam earthquake, fault branching
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102179,
author = {Sadeghi, Hossein and Sadaomi Suzuki and Hosseini, Sayyed Keivan and Takeshi Nakamura},
title = {Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake:Adapting Theory for Fault Branching},
booktitle = {همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی},
year = {2007},
location = {پروگیا, ITALY},
keywords = {زمینلرزه بم، گسلش، انشعابات گسل bam earthquake; fault branching},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake:Adapting Theory for Fault Branching
%A Sadeghi, Hossein
%A Sadaomi Suzuki
%A Hosseini, Sayyed Keivan
%A Takeshi Nakamura
%J همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی
%D 2007

[Download]