بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Sadeghi


موارد یافت شده: 89

1 - Stress and Faulting Pattern in the Bam Region, SE Iran, Detected by Fault Instability Criterion and Fry Method (چکیده)
2 - Rapidly Determining the Earthquake Magnitude for Broadband Seismic Network of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
3 - روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی (چکیده)
4 - Shallow Water Flows (SWF) evaluation by 3D seismic studies in the South Caspian Basin, Iran (چکیده)
5 - ارزیابی ویژگیهای کالبدی-فضایی و نقش آن در میزان مصرف انرژی در شهر میامی استان سمنان (چکیده)
6 - A Review of Shallow Water Flows SWF) and Evaluation of this Problem by Seismic data in the South Caspian Basin, Iran (چکیده)
7 - بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا (چکیده)
8 - تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران (چکیده)
9 - مطالعه اى بر روابط تجربى تبدیل mb-Mw، Ms-Mw و mb-Ms در نواحى لرزه زمین ساختى ایران (چکیده)
10 - ژئوشیمی آب چشمه های منطقه تراورتنی شمال شرق فریمان، استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی اطراف معادن تراورتن (شمال فریمان) جهت کشاورزی (چکیده)
12 - بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3) (چکیده)
13 - Identification of hidden faults using determining velocity structure profile by spatial autocorrelation method in the west of Mashhad plain (Northeast of Iran) (چکیده)
14 - بررسی اثر پارامتر های مختلف بر سنتز آواشیمیایی نانوذرات طلا به روش سطح پاسخ (چکیده)
15 - بررسی تولید نانوذرههای میلهای شکل طلا با استفاده از امواج فراصدا (چکیده)
16 - روند یابی پس لرزه های بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومین ناشی از زمین لرزه (مطالعه موردی، زمین لرزه 16 فروردین1396 سفیدسنگ در شمال شرق ایران) (چکیده)
17 - Observation of the long-period monotonic seismic waves of the November 11, 2018, Mayotte event by Iranian broadband seismic stations (چکیده)
18 - بررسی تغییرات تنش کلمب حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد (چکیده)
19 - تحلیل و روندیابی پارامترهای مبنایی پیش لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه آذرماه 1391 زهان در استان خراسان‌جنوبی (چکیده)
20 - بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله (چکیده)
21 - The 11 November 2018 Mayotte event was observed at the Iranian Broadband seismic stations (چکیده)
22 - EVALUATING THE SENSITIVITY OF ANALYZING THE SEISMIC HAZARD TO THE TYPE OF EMPIRICAL ATTENUATION RELATIONSHIPS (چکیده)
23 - The 11 November 2018 monotonic event near Mayotte island, east Africa observed by the Iranian broadband seismic stations (چکیده)
24 - برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای (چکیده)
25 - ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری (چکیده)
26 - ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییرات (چکیده)
27 - تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس (چکیده)
28 - بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران (چکیده)
29 - تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
30 - Multicore parallelization of 3D ray tracing algorithm using OpenMP (چکیده)
31 - مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان (چکیده)
32 - تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج (چکیده)
33 - تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری (چکیده)
34 - بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد (چکیده)
35 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
36 - تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان (چکیده)
37 - A GROUND MOTION PREDICTION EQUATION FOR CAV IN ZAGROS (چکیده)
38 - استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و داده¬های لایدار در مدلسازی اکوسیستم (چکیده)
39 - چگونگی پایش تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای (چکیده)
40 - مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
41 - Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran (چکیده)
42 - بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد (چکیده)
43 - Simulation of 2003 Bam (Iran) earthquake using empirical Green’s function method via very small and near-fault events (چکیده)
44 - Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran (چکیده)
45 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران (چکیده)
46 - برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی (چکیده)
47 - مشخصه های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه های ثبت شده (چکیده)
48 - تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور (چکیده)
49 - تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
50 - Real-Time Mapping of PGA Distribution in Tehran Using TRRNet and peeqMap (چکیده)
51 - S-wave anisotropy in the aftershock region of the 2003 Bam, Iran, earthquake-Mw 6.5 (چکیده)
52 - آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران (چکیده)
53 - Strong ground motion simulation of the 2003 Bam, Iran, earthquake using the empirical Green’s function method (چکیده)
54 - برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم (چکیده)
55 - DISRAY: A distributed ray tracing by map-reduce (چکیده)
56 - برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) (چکیده)
57 - طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی (چکیده)
58 - A SOFTWARE FOR GENERATION OF SHAKING MAP: FUNDAMENTAL TOOL FOR ESTIMATING DAMAGE AND RAPID RESPONSE FOLLOWING AN EARTHQUAKE (چکیده)
59 - STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD (چکیده)
60 - Successful application of S-transform time-frequency method in hydrocarbon reservoirs and low frequency shadows detection (چکیده)
61 - An investigation on low-frequency passive seismic waves as a hydrocarbon indicator in SW-Iran (چکیده)
62 - بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
63 - Prediction of large peak ground acceleration with artificial neural network and support vector machine (چکیده)
64 - peeqMap: A software for producing emergency earthquake maps (چکیده)
65 - Rapid magnitude estimation for moderate to large earthquakes using strong motion records in the Iranian plateau (چکیده)
66 - PREDICTION OF HORIZONTAL RESPONSE SPECTRA OF STRONG GROUND MOTIONS IN IRAN AND ITS REGIONS (چکیده)
67 - پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران (چکیده)
68 - تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران (چکیده)
69 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران (چکیده)
70 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
71 - رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (چکیده)
72 - مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان (چکیده)
73 - تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی (چکیده)
74 - شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)
75 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
76 - تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
77 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
78 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
79 - Land slide hazard zonation usinf the relative effect method (چکیده)
80 - Comparision of predicted an actual behaviour of engineering chractrization of the Kallat tunnel, Iran (چکیده)
81 - Landslide hazard zonation using relative effect method: A case study in Bormahan basin, northeast Iran (چکیده)
82 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
83 - Estimation of Site Response and Qs Factor in the KhorasanSeismic Network Using Inversion Method (چکیده)
84 - 3D velocity structure of the 2003 Bam earthquake area (SE Iran): Existence of a low-Poisson s ratio layer and its relation to heavy damage (چکیده)
85 - Temporal Seismic Observation and Preliminary Hypo – center Determination of Aftershocks of the 2003 (چکیده)
86 - tomographic low-velocity anomalies in the uppermost mantle around the northeastern edge of mantle ar (چکیده)
87 - seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies (چکیده)
88 - Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) (چکیده)
89 - Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d (چکیده)