علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (29-38)

عنوان : ( بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط )

نویسندگان: بهزاد ناصحی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر افزودن آرد کامل سویا در دامنه 0 تا 27 درصد و آب از 31 تا 35 درصد در فرمول و همچنین شرایط مختلف اکستروژن بر روی ویژگی های پخت اسپاگتی به منظور تولید فراورده سلامتی بخش، مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند در اکسترودری با سرعت چرخش مارپیچ در دامنه 10 تا 40 دور بر دقیقه و آب سیرکولاسیون با دمای 35 تا 70 درجه سانتی گراد، انجام شد. نتایج نشان می دهد که افزودن آرد کامل سویا موجب کاهش معنی دار (P≤0.05) زمان پخت و وزن پخت، شده است. این در حالی است که در این شرایط افت پخت افزایش معنی داری داشت. درجه حرارت و سرعت چرخش اکسترودر هیچ تاثیر معنی داری بر ویژگی های پخت نداشتند، اما برهمکنش بین آنها و اجزاء فرمولاسیون موجب بهبود صفات مورد بررسی شد. از سوی دیگر، اثر متقابل بین اجزاء فرمولاسیون و درجه حرارت آب سیرکولاسیون دارای تاثیر منفی بر مقدار افت پخت تیمارها بود. بررسی آماری نتایج با استفاده از طرح مخلوط نشان داد که بهترین اسپاگتی زمانی تولید می شود که فرمول حاوی 3/24 درصد آرد کامل سویا، 7/44 درصد آرد نول و 31 درصد آب در اکسترودر با سرعت چرخش مارپیچ 25 دور بر دقیقه و دمای آب سیرکولاسیون 5/52 درجه سانتی گراد، فراوری شود

کلمات کلیدی

, اسپاگتی سلامتی بخش, ویژگی های پخت, غنی سازی, متغییر های فرآیند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021814,
author = {بهزاد ناصحی and مرتضوی, سید علی and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {اسپاگتی سلامتی بخش، ویژگی های پخت، غنی سازی، متغییر های فرآیند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط
%A بهزاد ناصحی
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2010

[Download]