تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (17), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (589-603)

عنوان : ( بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: علی محمد اسعدی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه‌ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس واقع در 30 کیلومتری بین بجنورد و اسفراین از طریق جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از منطقه و استقرار قاب‌های ویتاکر در مراتع حفاظتی (از سال 1378) و تخریبی مورد بررسی قرار‌‌گرفت. هدف از این تحقیق تعیین ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه‌ای در تیپ‌های مختلف گیاهی و همچنین تأثیر شیب و جهت بر روی غنای گونه‌ای بود که برای تجزیه و تحلیل از مدل رگرسیون‌های خطی و گروهی استفاده‌شد. طبق نتایج به دست آمده از نظر تیپ بیولوژیکی رابطه: همی‌کریپتوفیت > کامئوفیت > تروفیت > ژئوفیت > فانروفیت و از نظر فرم رویشی رابطه: گندمیان< گیاهان چوبی < پهن‌برگان علفی و از نظر غنای گونه‌ای بر اساس قاب ویتاکر در دو منطقه مورد بررسی رابطه: منطقه تخریبی < منطقه حفاظتی برقرار و در سطح 5 درصد اختلافشان معنی‌دار شده‌است. معمولاً دردامنه‌های غربی و شمالی، غنای گونه‌ای بیشتر از دامنه‌های شرقی و جنوبی است. بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که پوشش گیاهی منطقه بیشتر از گیاهان چند ساله (فورب‌ها وگیاهان خشبی) تشکیل شده‌است که از مشخصه مناطق کوهستانی با اقلیم سرد ارتفاعات است.

کلمات کلیدی

, فلور, غنای گونه‌ای, تیپ بیولوژیکی, اسدلی- پلمیس, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021854,
author = {اسعدی, علی محمد and دادخواه, علیرضا},
title = {بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2011},
volume = {17},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-0875},
pages = {589--603},
numpages = {14},
keywords = {فلور، غنای گونه‌ای، تیپ بیولوژیکی، اسدلی- پلمیس، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی
%A اسعدی, علی محمد
%A دادخواه, علیرضا
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2011

[Download]