پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2006-3)

عنوان : Molecular analysis of the bovine leptin gene in iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus) ( بررسی چندشکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (leptin) گاو نژاد سرابی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

;

کلمات کلیدی

;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102190,
author = {نصیری, محمدرضا},
title = {Molecular analysis of the bovine leptin gene in iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2423-5423},
keywords = {;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Molecular analysis of the bovine leptin gene in iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus)
%A نصیری, محمدرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2006

[Download]