دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا )

نویسندگان: جواد رضائی , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری ریزومانیا یکی از مهمترین بیماریهای چغندرقند محسوب می شود. ریزومانیا در اکثر نواحی چغندرکاری ایران به آستانه خسارت اقتصادی رسیده و در ارقام حساس میتواند تا صد در صد عملکرد خسارت وارد کند. عمده تحقیقات انجام شده در رابطه با این بیماری متمرکز بر فعالیت های به نژادی بوده و در زمینه اثرات این بیماری بر فعالیت های فیزیولوژیک چغندر قند، تحقیقات محدودی انجام شده است. به منظور مطالعه اثرات بیماری بر فرآیند های فیزیولوژیک چغندر قند آزمایشی در سال 1389 در مزرعه ای با خاک دارای آلودگی طبیعی در 4 تکرار و با استفاده از 4 رقم چغندر قند اجرا گردید. جهت بررسی شدت وقوع بیماری در ارقام مورد مطالعه از آزمون الیزا، شاخص نمره بیماری و شاخص قرائت کلروفیل متر استفاده شد. به منظور مطالعه اثرات این بیماری پارامترهای گیاهی شامل درجه حرارت برگ، میزان تعرق برگها و فلورسانس کلروفیل در زمان بسته شدن کانوپی (اواسط مرداد) و در نهایت عملکرد غده اندازه گیری شد. آنالیز شاخص های شدت وقوع بیماری و عملکرد غده نشان داد که واکنش ارقام انتخابی در گستره ای از بسیار متحمل تا بسیار حساس می باشند. میزان کارایی سیستم فتوسنتزی، شاخص قرائت کلروفیل متر و عملکرد غده در ارقام متحمل نسبت به ارقام حساس بالاتر بود. اختلاف معنی داری بین ارقام از نظر میزان تعرق و دمای برگ بدست نیامد اما در ارقام متحمل تعرق کمتر و دمای برگ بیشتر بود. همبستگی بین عملکرد غده با شاخص نمره بیماری، شاخص قرائت کلروفیل متر، کارایی سیستم فتوسنتزی و میزان تعرق برگها معنی دار بود. بر این اساس به نظر می رسد از این پارامتر ها بتوان به عنوان شاخص های تحمل به بیماری در ژنوتیپ های مورد اصلاح استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, چغندر قند, فلورسانس کلروفیل, تعرق, شاخص قرائت کلروفیل متر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021901,
author = {رضائی, جواد and نظامی, احمد and مهرور, محسن and باقر محمودی and بنایان اول, محمد},
title = {واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {چغندر قند، فلورسانس کلروفیل، تعرق، شاخص قرائت کلروفیل متر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا
%A رضائی, جواد
%A نظامی, احمد
%A مهرور, محسن
%A باقر محمودی
%A بنایان اول, محمد
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]