یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

عنوان : ( شناسایی و جداسازی پیتیدهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین از لیزوزیم سفیده تخم مرغ )

نویسندگان: مینا معمار پور یزدی , احمد آسوده , جمشید خان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : لیزوزیم سفیده تخم مرغ (HEWL) یک منبع غنی از پپتیدهای فعال زیستی نظیر پپتیدهای ضد میکروبی و ضد سرطان است. آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین-1 (ACE) نقش مهمی را در تنظیم فشار خون دارد. در میان این پپتیدهای فعال زیستی، پپتیدهایی با خاصیت مهار ACE، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. این پپتیدها در پیشگیری و درمان بیماری‌های مرتبط با فشار خون بالا می‌توانند موثر باشند. روش پژوهش: مقدار 0.25 گرم پروتئین HEWL با آنزیم تریپسین به مدت h2 در C‌˚37 هیدرولیز شد. هیدرولیز آنزیمی با جوشاندن بمدت min15 متوقف شد. بعد از سانتریفیوژ محلول رویی با اولترافیلتراسیون فیلتر شده و 0.1% با جریان ml/min 2 به مدت min 30 استفاده شد و جذب بوسیله آشکار ساز UV در طول موج nm 220 اندازه‌گیری شد. فعالیت مهاری ACE پیک‌های عمده HPLC مطالعه شد. برای اندازه‌گیری فعالیت مهار ACE از سوبسترای سنتزی FAPGG استفاده شد. یافته‌ها: نتایج ما نشان داد که در حضور قطعات پپتیدی حاصل از هضم، جذب محلول آنزیمی در nm 340 به میزان کمتر از کنترل کاهش می‌یابد که نشان دهنده فعالیت مهاری ACE است. در میان پپتیدهای خالص شده 2 جزء 3F ، 6 F فعالیت مهار ACE را نشان دادند که به ترتیب دارای درصد مهار %83 و % 4/11 هستند. 50 IC این پپتیدها به ترتیبmg/ml 0933/0 وmg/ml 679/0 است. بحث و نتیجه‌گیری: در این تحقیق برای بدست آوردن پپتیدهای مهار کننده ACE از HEWL از پروتئاز تریپسین استفاده شد. قطعه پپتیدی 3F بیشترین درصد مهار ACE و نیز کمترین مقدار 50 IC را نشان داد. بنابراین، این جزء در مهار ACE و کنترل فشار خون مؤثرتر است. می‌توان هیدرولیزات-HEWL با تریپسین، در فرمولاسیون داروهای ضدفشارخون و غذاهای عملکردی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, آنزیم ACE, پپتید مهار کننده, لیزوزیم سفیده تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021919,
author = {مینا معمار پور یزدی and آسوده, احمد and جمشید خان چمنی},
title = {شناسایی و جداسازی پیتیدهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین از لیزوزیم سفیده تخم مرغ},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین, ايران},
keywords = {آنزیم ACE، پپتید مهار کننده، لیزوزیم سفیده تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و جداسازی پیتیدهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین از لیزوزیم سفیده تخم مرغ
%A مینا معمار پور یزدی
%A آسوده, احمد
%A جمشید خان چمنی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]