بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (667-680)

عنوان : ( اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L) )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی میزان تولید خالص اولیه و برآورد تسهیم کربن به اندامهای هوایی و زیرزمینی ذرت(Zea mays L.)تحت تأثیر نظامهای مختلف زراعی، آزمایشی با چهار تکرار در دو سال زراعی88-1387 و 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .چهار تیمار آزمایشی شامل دو نظام زراعی کمنهاده بر پایه مصرف کود دامی و کمپوست زباله خانگی، یک نظام متوسط نهاده و یک نظام پرنهاده بهصورت زیر تعریف شدند: نظام کم نهاده با 30 تن کود دامی و نظام کمنهاده با 30 تن کمپوست، بدون عملیات آمادهسازی زمین و با دو مرتبه وجیندستی، نظام متوسط نهاده شامل 15 تن در هکتار کمپوست، 150 کیلوگرم در هکتار اوره، دو مرتبه عملیات آماده سازی زمین و علفکش توفوردی (در1 لیتر در هکتار) و یکمرتبه وجین دستی و نظام پرنهاده شامل 300 کیلوگرم در هکتار اوره، چهار مرتبه عملیات / مرحله پنج برگی ذرت، به میزان 5/1 لیتر در هکتار) بودند .صفات اندازه گیری شده شامل وزن دانه، زیست توده اندام هوایی، وزن ریشه، زیست توده کل اندام هوایی و زیرزمینی و طول مخصوص ریشه ذرت بود . نتایج نشان داد که اثر مدیریت نظام زراعی و میزان نهادة خارجی بکار گرفته شده بر میانگین زیست توده اندام هوایی، وزن دانه، وزن ریشه، زیست تو ده کل اندام هوایی و زیرزمینی، نسبت زیست توده اندام هوایی به زیرزمینی، طول مخصوص ریشه و شاخص برداشت ذرت معنی دار بود.با اعمالمدیریت فشرده نظام زراعی، زیست توده اندام هوایی و نسبت زیست توده اندام هوایی به زیرزمینی افزایش و وزن دانه، وزن و طول مخصوص ریشه کاهش یافت. بیشترین و کمترین میانگین زیست توده کل به ترتیب در نظام زراعی پرنهاده و کمنهاده در شرایط بهرهگیری از کمپوست به ترتیب با 6/18 و 3/10 کیلوگرم در مترمربع در فصل زراعی مشاهده شد. بیشترین طول مخصوص ریشه در نظام زراعی کمنهاده برپایه کود دامی با 8/19 سانتی متر بر سانتیمتر مکعب خاک و کمترین میزان آن در نظام زراعی پرنهاده با3/1 سانتیمتر بر سانتیمتر مکعب خاک مشاهده شد. دامنة ضرایب نسبی تسهیم کربن برای بافتهای مختلف ذرت در نظامهای مختلف زراعی شامل RE و RR ،RS ،RPبه ترتیب برابر 17/0-10/0، 52/0-0/19، 0/39-0/23، 0/25-0.15 برآورد شد. با اعمال مدیریت کمنهاده با مصرف کود دامی نظام زراعی میزان کربن تسهیم یافته به دانه، ریشه و تراوههای ریشه ای افزایش و میزان تسهیم کربن به اندامهای هوایی کاهش یافت. بیشترین و کمترین میزان تسهیم کربن به ریشه به ترتیب در نظامهای زراعی کم نهاده بر مبنای مصرف کود دامی و نظام پرنهاده با 5/6 و 7/2 گرم کربن بر متر مربع در فصل زراعی بدست آمد. بیش ترین و کمترین تولید خالص اولیه در نظامهای زراعی کم نهاده با مصرف کود دامی (6/16 گرم کربن بر متر مربع در فصل زراعی) و نظام کمنهاده بر پایه مصرف کمپوست(9/8گرم کربن بر متر مربع در فصل زراعی) حاصل شد. بطور کلی مدیریت نظام زراعی بر مبنای بهرهگیری از اصول کم نهاده با مصرف کود دامی به دلیل بهبود ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و همچنین آزادسازی تدریجی عناصر غذایی همراه با رشد گیاه باعث افزایش تسهیم کربن به بافتهای زیرزمینی و به تبع آن افزایش زیست توده اندامهای زیرزمینی ذرت شد که این امر از طریق اضافه کردن بقایای ریشه به خاک میتواند با حفظ کربن در خاک مانع انتشار آن به اتمسفر شده که در نتیجه برای کاهش تولید دی اکسید کربن و تغییر اقلیم مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, تراوه ریشه ای, تغییر اقلیم , تولید خالص اندام هوایی, تولید خالص اندام زیرزمینی, ضریب نسبی تسهیم کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021989,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خراسانی, رضا},
title = {اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {667--680},
numpages = {13},
keywords = {تراوه ریشه ای، تغییر اقلیم ، تولید خالص اندام هوایی، تولید خالص اندام زیرزمینی، ضریب نسبی تسهیم کربن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L)
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خراسانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2011

[Download]