نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی )

نویسندگان: عصمت برزنونی , محمدحسین آق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده میزان ضایعات پرتقال در مراحل مختلف بازار رسانی حدود 20 درصد است که ار این میزان 6 درصد مربوط به ضایعات دوره انبارداری است. در حال حاضر از قارچ کشها برای جلوگیری و کاهش ضایعات میوه ها در دوره انبارداری استفاده می شود. اما برای کاهش نگرانی از ماندن بقایای این مواد روی میوه ها، بکار گیری روش جدید تیمار گرمایی و مواد افزودنی (اسانسها) توصیه می گردد. در این تحقیق برای بررسی یکی از این شیوه های جدید، دو تیمار حرارتی و پاشش اسانس گساهی آویشن بر روی واریته ای از پرتقال های خونی استان گلستان انجام شد. در این آزمایشات یک روز پس از برداشت محصول تحت دو تیمار مختلف حرارتی، آب گرم (در دمای 55 درجه بمدت 3 دقیقه) بخار آب (100درجه با روش Flashing بمدت 30 ثانیه) و تیمار اسپری کردن میوه ها با اسانس آویشن 2 درصد با سورفاکتانت انجام شد. سپس میوه های هر تیمار در جعبه قرار داده شده و در سردخانه با دمای 7 درجه سانتیگراد و با رطوبت 5+- 85 درصد بمدت 2 ماه نگهداری شد. نتایج آنالیز داده ها و مقایسه با نمونه شاهد نشان داد که تیمارها اثر معنی داری روی پارامترهای کیفی اسیدیته، مواد جامد محلول، اندیس رسیدگی، نیروی سفتی و ارزیابی حسی نداشتند و در بین تیمار ها، تیمار بخار دهی بیشترین تاثیر را در جلوگیری از کاهش وزن طی دوره انبار داری داشته است.

کلمات کلیدی

, ضایعات پس از برداشت, تیمار حرارتی, اساس های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022037,
author = {برزنونی, عصمت and آق خانی, محمدحسین and عبدالمجید مسکوکی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی},
booktitle = {نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ضایعات پس از برداشت، تیمار حرارتی، اساس های گیاهی،پرتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی
%A برزنونی, عصمت
%A آق خانی, محمدحسین
%A عبدالمجید مسکوکی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]