دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17

عنوان : ( انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان) )

نویسندگان: قربانعلی رسام , محمدرضا غلامی , قربانعلی اسدی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع خمیرمایه پویایی و پایایی هر بومنظام طبیعی به شمار میآید . بهرهبرداریهای غیراصولی، مستقیم و فراتر از توان رویشی اکوسیستمهای طبیعی که نقطه تاریک آن انقراض گونهها خواهد بود حفظ تنوع زیستی را با چالش جدی مواجه کرده است . در این بین فشار بر گونههای گیاهی با جنبه دارویی نگرانکنندهتر جلوه میکند . شناسایی گونههای داوریی هر منطقه، تعیین گونههًای آسیبپذیر و نهایتا کاهش فشار بهرهبرداری با اهلی کردن و پرورش آنها در سطوح زراعی تا حدی زیادی میتواند این نگرانی را رفع نماید . تحقیق حاضر به منظور معرفی گیاهان دارویی، معطر و در معرض تهدید منطقه شیروان طی سالهای 1381-1384 انجام گرفت . در بررسی گونههای تهدیدشده به طبقهبندی IUCN استناد شد . از مجموع 125 گونه دارویی فلور منطقه تعداد 41 گونه دارویی در فهرست گونههای تهدید شده قرار داشتند که در چهار رسته گونههای گیاهی در حال انقراض، آسیبپذیر، در خطر کمتر و کمبود دادهها طبقهبندی میگردند . برداشت مستقیم و بیرویه گیاهان، فشار دام، تغییر کاربری اراضی، شرایط نامساعد اقلیمی و انتشار جغرافیایی محدود از مهمترین فاکتورهای تهدیدکننده گونهها ارزیابی گردید .

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, گیاهان دارویی, انقراض, شیروان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022086,
author = {رسام, قربانعلی and غلامی, محمدرضا and اسدی, قربانعلی and دادخواه, علیرضا},
title = {انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان)},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران},
year = {2007},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، گیاهان دارویی، انقراض، شیروان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان)
%A رسام, قربانعلی
%A غلامی, محمدرضا
%A اسدی, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%J دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
%D 2007

[Download]