اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (12), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (652-661)

عنوان : ( رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی )

نویسندگان: علی مشهدی , اسماعیل سلطانی شورباخورلو , سعدالله هاشمی رزینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: نظریه ها و پژوهشهای اخیر به بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداخته اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی دانشجویان بود. 1388- روش کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی که طی سالهای 89 اجرا گردید، تعداد 184 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از گروههای علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از مقیاس رگه ی فراخلقی و برای اندازهگیری علایم اضطرابی از آزمون اضطراب بک (TMMS) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و (BAI) تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها: بین نمره ی کلی هوش هیجانی و علایم اضطرابی، رابطه ی معکوس همچنین بین مولفه های هوش .(P<0/ و معنی داری وجود داشت ( 001 هیجانی (وضوح احساسات و اصلاح خلق) و علایم اضطرابی رابطه ی نتایج تحلیل رگرسیون .(P<0/ معکوس و معنیداری وجود داشت ( 001 چندگانه نشان داد که مولفه های وضوح هیجانات و اصلاح خلق، توان لازم برای پیشبینی علایم اضطرابی را دارند. نتیجه گیری: هوش هیجانی با علایم اضطرابی رابطه ی معکوس دارد و مولفه های وضوح هیجانات و اصلاح خلق قادرند که علایم اضطرابی را پیش بینی کنند.

کلمات کلیدی

, اضطراب, دانشجویان, هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022264,
author = {مشهدی, علی and اسماعیل سلطانی شورباخورلو and سعدالله هاشمی رزینی},
title = {رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2011},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1028-6918},
pages = {652--661},
numpages = {9},
keywords = {اضطراب، دانشجویان، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی
%A مشهدی, علی
%A اسماعیل سلطانی شورباخورلو
%A سعدالله هاشمی رزینی
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2011

[Download]