علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (23-32)

عنوان : ( تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربری )

نویسندگان: الناز میلانی , هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از راهکارهای مناسب جهت غنی سازی طبیعی و بهبود ویژگی های کیفی نان، استفاده از منابع مختلف فیبری جایگزین نظیر سبوس برنج میباشد. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات جایگزین نمودن مقادیر 6 ،3 ،0 و 9 درصد سبوس برنج در دو نمونه آرد ( 82 و 88 درصد استخراج)، بر ویژگی های رئولوژیک خمیر و بافت نان حاصل، آزمونی در قالب فاکتوریل با طرح پایۀ کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. ویژگیهای بافتسنجی نان (سختی، چقرمگی و کششپذیری بافت نان)، نیز در چهار زمان نگهداری ( 48 ،24 ،2 و 72 ساعت) مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین خواص ارگانولپتیک نانهای تولیدی، بررسی وبا نمونههای شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد، با افزایش درصد سبوس برنج، نانهای حاصل بافت سست تری داشتند و با گذشت زمان، سختی وچقرمگی بافت نان کاهش یافت، نانهای حاوی درصد بیشتر سبوس برنج، دیرتر بیات شدند. نتایج آزمون فارینوگراف نشان داد که با افزایش درصد سبوس برنج درآرد 82 درصد استخراج، اندیس والوریمتری، جذب آب و زمان گسترش خمیر افزایش و مقاومت خمیر به اختلاط کاهش یافت. در خمیر حاصل از اختلاط آرد 88 درصد استخراج و سبوس برنج، کاهش اندیس والوریمتری، مقاومت خمیر به اختلاط و ثبات خمیر مشاهده گردید. در آزمون حسی ، نانهای حاصل از اختلاط 6 درصد سبوس برنج و آرد با 82 درصد استخراج بیشترین امتیاز پذیرش کلی را بدست آوردند.

کلمات کلیدی

, نان, سبوس برنج, ویژگی های رئولوژیکی, بافت سنجی و حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022479,
author = {میلانی, الناز and پورآذرنگ, هاشم and مرتضوی, سید علی},
title = {تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربری},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {نان، سبوس برنج، ویژگی های رئولوژیکی، بافت سنجی و حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربری
%A میلانی, الناز
%A پورآذرنگ, هاشم
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2009

[Download]