همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی , 2010-05-27

عنوان : ( بررسی صفات فنولوژیکی عملکرد در تاریخ کاشت و تراکم های مختلف بر روی سویا (Glycine max ) و جامعه علفهای هرز آن )

نویسندگان: مینا ابراهیمی - دانشجو , مجید پوریوسف - راهنمای اول , مهدی راستگو , ملیحه قنبری مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات تاریخ کاشت، تراکم و جامعه علفهای هرز بر صفات فنولوژیکی سویا در بهار 1388 در مزرعه پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت فاکتوریل اسپلیتپلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتورهای مورد آزمایششامل: تاریخ کاشت (6 خرداد و 19 خرداد) و تراکم بوته ( 33 ،25 و 50 بوته در مترمربع) و اثر تداخل علفهای هرز ( وجین کامل و عدم وجین ) بودند. نتایج آزمایش نشان p 0/ و وزن غلافدر سطح احتمال ( 05 (p ≤0/ داد که تاثیر تاریخ کاشتبر رویصفاتی از قبیل عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکدر سطح احتمال ( 01≥) معنی دار بود. تراکم های مختلفتاثیر معنی داری بر روی هیچ کدام از صفاتمورد نظر نداشت. تیمار علفهرز نیز در صفاتی مانند ارتفاع اولین معنی دار بود. اثر متقابل علف هرز و تاریخ (p ≤0/ غلاف، تعداد غلاف در گره، ، وزن غلاف، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکدر سطح احتمال ( 01 کاشتن یز بر رویوزن غلاف، عملکرد دانه و بیولوژیکدر سطح احتمال یکدرصد و بر روی طول غلافدر سطح احتمال پنج درصد م عنی دار بود.با توجه به این نتایج می توان گفت تاریخ کاشت 6خرداد بهتر از 19 خرداد می باشد. تیمار عدم وجین نیز باعث کاهش تمامی صفات مورد مطالعه شد.افزایش تراکم افزایش عملکرد دانه را به همراه داشت.

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, تراکم, علف هرز, صفات فنولوژیکی, سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022515,
author = {مینا ابراهیمی - دانشجو and مجید پوریوسف - راهنمای اول and راستگو, مهدی and ملیحه قنبری مطلق},
title = {بررسی صفات فنولوژیکی عملکرد در تاریخ کاشت و تراکم های مختلف بر روی سویا (Glycine max ) و جامعه علفهای هرز آن},
booktitle = {همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی},
year = {2010},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {تاریخ کاشت، تراکم، علف هرز، صفات فنولوژیکی، سویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی صفات فنولوژیکی عملکرد در تاریخ کاشت و تراکم های مختلف بر روی سویا (Glycine max ) و جامعه علفهای هرز آن
%A مینا ابراهیمی - دانشجو
%A مجید پوریوسف - راهنمای اول
%A راستگو, مهدی
%A ملیحه قنبری مطلق
%J همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
%D 2010

[Download]