دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) )

نویسندگان: معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ومی استان خراسان و سمنان می باشد. بررسیهای جدید انجام شده روی این (Lamiaceae) متعلق به تیره نعناع Salvia leriifolia نوروزک یا گیاه نشان دهندة خواص دارویی این گیاه است که می توان به اثرات ضدمیکروبی وضد قارچی، ضددیابت و ضد درد والتهاب این گیاه اشاره کرد که کارایی آن مشابه داروهای کلوتریمازول ، دیکلوفناک و دیازپام برآورد شده است . با توجه به اینکه تکثیرگیاه از طریق بذر دا رای مشکلاتی مانند جوانه زنی کم و آلودگی شدید بذر می باشد ، تلاش شد با استفاده از کشت جنین موجبات تکثیر آن فراهم آید . برای این هدف هورمونهای 1/2 مورد بررسی قرار MS 0و 0) برای رشد رویان در محیط کشت / در غلظتهای( 1و 5 NAA در غلظتهای ( 3 و 2و 1و 0) و BAP رشد گیاهی 25° به مدت یک هفته در شرایط تاریکی انکوباتور گردید . سپس به مدت سه هفته به شرایط روشنایی C گرفت . وایل های حاوی جنین در دمای تجزیه وتحلیل JMP منتقل شدند و بر اساس مشاهدات کمی وکیفی رشد رویانها مورد بررسی قرار گرفت . داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 1/2 به طور معنی داری نسبت به محیط های دیگر جهت رشد رویان و MS+BAP1 mg /lit + NAA1 mg /lit شد . نتایج نشان داد محیط تبدیل آن به گیاهچه مناسب تراست. همچنین با این روش درصد باززایی بیش از 98 % افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, BAP, NAA , کشت جنین , Salvia leriifolia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022632,
author = {مدرس, معصومه and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia)},
booktitle = {دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {BAP،NAA ، کشت جنین ، Salvia leriifolia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia)
%A مدرس, معصومه
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی
%D 2011

[Download]