بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: BAP


موارد یافت شده: 12

1 - اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر پرآوری گیاه انیسون Pimpinella anisum L (چکیده)
2 - Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
3 - بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدان (چکیده)
4 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
5 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
6 - اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)
7 - A simple and efficient micropropagation protocol for New Guinea Impatiens (Impatiens hawkeri) (چکیده)
8 - Comparative Effects of Some PGRs Combination on Proliferation and Hyperhydricity of Sebri Pear Cultivar (چکیده)
9 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) (چکیده)
10 - معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران (چکیده)
11 - in Vitro Regeneration of Anthurium Andreanum Var. Tera (چکیده)
12 - Direct In vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medic) (چکیده)