نخستین همایش علمی کودکان استثنایی , 2009-03-03

عنوان : ( کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی )

نویسندگان: حسین کریمی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه های حس- حرکتی جزء جدای ناپذیر آموزش ویژه گروه های مختلف کودکان استثنایی است. بازی های بومی ایران از منظر برنامه های حسی- حرکتی و مداخله های توان بخشی قابلیت و امکان مناسبی برای تبدیل به بسته های آموزشی- توانبخشی دارند.این بازی ها را می توان به صورت مستقل یا به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی-توان بخشی(درمان جایگزین و مکمل) به کار برد. با توجه به نشانگان کامپیوترزدگی، نفوذبازی های نافعال و فقر تحریک سخت افزارهای عصبی کودکان خردسال؛ شیوع و بروز اختلالاتی نظیر خام حرکتی واختلال هماهنگی مربوط به رشد، نارسایی توجه پیش فعالی؛ ناتوانی های ویژه یادگیری واختلالات رفتاری-هیجانی گسترشی تصاعدی یافته است و لذا امروزه نه تنها از بعد مداخله های درمانی بلکه از بعد پیشگیری نیز ضرورت توجه به برنامه های حس- حرکتی بومی اهمیت ببیشتری یافته است. ازآنجا که رشد نورو فیزیولوژیک زیر بنای دیگر ابعاد رشد است و رشد و تکامل بهنجار و ترمیم و توانبخشی مشکلات حرکتی و ادراکی هر دو جریانهایی هستند که با بازی پیوند عمیقی دارند. لذا بازی های بومی ایران که ریشه درخلاقیت و نیک اندیشی پیشینیان این مرزوبوم دارد و در بافت مناسب اجتماعی- فرهنگی شکل گرفته است، توانسته است با استفاده بهینه از حداقل امکانات و فضا، حداکثر تحریک حسی و کنش حرکتی را ایجاد نموده و متناسب با توانایی افراد باعث افزایش توانایی ادراکی- حرکتی آنها گردد. هدف مقاله حاضر آن است که ضمن بازشناسی و تحلیل عصبی- روانشناختی بازی های بومی ایران، فضای جدیدی را پیش روی متخصصان تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان و بویژه دست اندرکاران آموزش توانبخشی کودکان استثنایی بیافریند. و با توجه به ابعاد سه گانه (پیشگیری،درمان وغنی سازی) به تبیین و توضیح کارکردهای مختلف بازی های بومی پرداخته؛ و ضمن ارائه نمونه هایی از برنامه های آموزشی و توانبخشی مبتنی بر بازی های بومی گامی به سوی بومی کردن و جامعه محور کردن فعالیت های آموزشی و توانبخشی بردارد. در این مقاله با بررسی آناتومیک و تحلیل فعالیت و تحلیل زیر بناهای عصب-روانشناختی و فیزیولوژیک نمونه هایی از بازی های بومی ایران؛جایگاه و ظرفیت های این بازی های برای طراحی بسته های آموزشی- توانبخشی و اجرای مداخله های مربوط به اختلال های خام حرکتی و اختلال هماهنگی مربوط به رشد؛ نارسایی توجه بیش فعالی؛ ناتوانی های ویژه یادگیری؛ اختلال های رفتاری- هیجانی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, بازی های بومی, آموزش ویژه, توانبخشی, Indigenous games, Special education, Rehabilitation,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022652,
author = {حسین کریمی and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی},
booktitle = {نخستین همایش علمی کودکان استثنایی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازی های بومی، آموزش ویژه، توانبخشی، Indigenous games، Special education، Rehabilitation،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی
%A حسین کریمی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J نخستین همایش علمی کودکان استثنایی
%D 2009

[Download]