چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی )

نویسندگان: سعیده غلامی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره معدنی سرب- روی نیگنان در فاصله 53 کیلومتری شمال غرب بشرویه از توابع شهرستان فردوس و در فاصله 16 کیلومتری باختر روستای نیگنان قرار دارد. بر پایه جدیدترین تقسیمبندی پهنههای رسوبی- ساختاری ایران محدوده اکتشافی بخشی از بلوک طبس میباشد. بلوک طبس بخشی از ایران مرکزی است که میان گسل نایبند در شرق و گسل کلمرد- کوهبنان در غرب محدوده شده است. عمده رخنمونهای سنگی موجود در محدوده اکتشافی شامل نهشتههای سازند شمشک، بغمشاه، قلعهدختر و اسفندیار میباشد. سازند بغمشاه سنگ میزبان کانسار است و لیتولوژی آن شامل تناوبی از مارنهای صورتی تا زرد رنگ با شیلهای خاکستری تیره و ماسهسنگ همراه با میان لایههایی از آهکهای ماسهدار است. این نهشتهها به میزان کم دگرگونی را تحمل کرده اند و تبدیل به شیل فیلیتی، کالکشیست، کالکفیلیت و ماسه سنگهای کوارتزیتی حاکی از وجود گالن و سروزیت به ،شده اند. بررسی های کانیشناسی با استفاده از پراش پرتو ایکس عنوان کانیهای اصلی سرب، همیمورفیت و اسفالریت به عنوان کانیهای اصلی روی هستند. کانیسازی گالن به شکل پر کننده فضای خالی، عدسیها و رگههایی با روند عمومی شمالغرب- جنوبشرق انجام شده و از حاشیه- ها به کانیهای کربناته تبدیل گشته است. در بررسیهای میکروسکوپی اسفالریت به میزان بسیار کمی مشاهده شد. لذا میتوان گفت که کانیهای اولیه کانسار نیگنان احتمالاً سولفوری (اسفالریت و گالن) بودهاند و در نتیجه فرایند اکسایش به کانیهای ثانویه تبدیل شدهاند کانیهای سروزیت، انگلزیت، همیمورفیت، مالاکیت، آزوریت و لیمونیت کانیهای اصلی بخش اکسیده کانسار را تشکیل میدهند

کلمات کلیدی

, ذخیره معدنی سرب- روی, بلوک طبس, گالن, سروزیت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023041,
author = {سعیده غلامی and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ذخیره معدنی سرب- روی، بلوک طبس، گالن، سروزیت و اسفالریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی
%A سعیده غلامی
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]