هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد )

نویسندگان: ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , احمد باقرپور مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه احداث تونل انرژی رضایی- عباسپور به طول 1500 متر در سال 1388 در شهر مشهد به منظور آزادسازی فضای سطحی زمین جهت ساخت و ساز و برقراری ارتباط بین دو پست موجود در منطقه برای تأمین برق مناطق مسکونی و تجاری ناحیه آغاز گردیده است. بدیهی است که تحلیل دینامیکی یک سازه از مهمترین عوامل در شناخت کامل وضعیت قرارگیری لایههای زیرسطحی و تعیین مشخصات دینامیکی آنها محسوب میشود. در این مقاله به منظور تکمیل اطلاعات ژئوتکنیکی بدست آمده از حفاریها و شناخت نوع زمین از نظر مهندسی زلزله و همچنین لزوم ارزیابی پارامترهای دینامیکی لایههای خاک، آزمایشات لرزهای درون گمانهای با استفاده از امواج برشی و تراکمی صورت پذیرفته است. همچنین با دردست داشتن کمیتهایی نظیر سرعت امواج برشی و طولی و داشتن اطلاعاتی از دانسیته، پارامترهای مدول الاستیسیته، مدول برشی و نسبت پواسون محاسبه شده و بر اساس دادهه

کلمات کلیدی

, آزمون لرزه ای, سرعت موج, پارامترهای دینامیکی, تونل انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023302,
author = {وطن پور, ناهید and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and احمد باقرپور مقدم},
title = {ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {آزمون لرزه ای، سرعت موج، پارامترهای دینامیکی، تونل انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد
%A وطن پور, ناهید
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A احمد باقرپور مقدم
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]