دامپزشکی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2009-1) , صفحات (46-55)

عنوان : ( مطالعه کشتار گاهی فراوانی جراحات سم گاو در کشتارگاه شهرستان نجف آباد )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا , مسعود غلامی , محمد زمانی , جمشید کبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه لنگش پس از ناباروری و ورم پستان، بعنوان سومین عامل ضررهای اقتصادی در گله های گاو شیری شناخته م ی شود . حدود 90 درصد از موارد لنگش به علت ضایعات مختلف انگشتان می باشد. مطالعه حاضر به منظور شناسایی فراوانی انواع جراحات سم در کف سم، فضای بین انگشتی و دیواره سم در دام های کشتار شده در کشتارگاه نج ف آباد انجام پذیرفت . اندام های حرکتی 73 رأس گاو کشتار شده در طول بهار و تا بستان 1385 به درمانگاه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد انتقال داده شد و پس از انجام سم چینی معمول و ثبت و عک س برداری از ضایعات مشاهده شده، س م های دچار ضایعه به منظور بررسی میزان نفوذ جراحات جوشانده شد تا بافت شاخی 300- از بافت نرم زیر آن جدا شود . گاوها با توجه به وزن به سه گروه 1 (با وزن کمتر از 300 کیلوگرم )، گروه 2 (با وزن 450 کیلوگرم) و گروه 3 (وزن بیش از 450 کیلوگرم ) تقسیم گردیدند و همچنین با ثبت سن دا م ها نسبت به مطالعه فراوانی سنی ضایعات سم اقدام گردید. ،(% طبق یافته های مطالعه حاضر، چهار جراحت عمده مشاهده شده شامل دو لایه شدن سم ( 64 %)، لامینایتیس تحت درمانگاهی ( 61 بیماری خط سفید ( 21 %) و سائیدگی پاشنه ( 21 %) می باشد. 61 درصد ضایعات در اندام خلفی و 39 درصد آنها نیز در اندام قدامی ثبت بیش از گرو ه های 1 و 2 اس ت. با افزایش سن (P< 89 درصد) به طور معنی داری ( 0.05 / گردید. در گروه 3 فراوانی جراحات سم ( 8 97 درصد از جراحات در قسمت کف سم ثبت شد . تمام جراحات نفوذ / اختلاف معنی داری در فراوانی جراحات به چشم می خورد. 8 کرده به بافت نرم سم مربوط به بیماری خط سفید م ی باشند، به طوری که 33 درصد از موارد بیماری خط سفید از بافت شاخی گذشته و به بافت زیرین نفوذ کرده بودند.

کلمات کلیدی

, گاو, لنگش, جراحات سم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023363,
author = {محمدنیا, احمدرضا and مسعود غلامی and محمد زمانی and جمشید کبیری},
title = {مطالعه کشتار گاهی فراوانی جراحات سم گاو در کشتارگاه شهرستان نجف آباد},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2009},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-6873},
pages = {46--55},
numpages = {9},
keywords = {گاو، لنگش، جراحات سم، کشتارگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کشتار گاهی فراوانی جراحات سم گاو در کشتارگاه شهرستان نجف آباد
%A محمدنیا, احمدرضا
%A مسعود غلامی
%A محمد زمانی
%A جمشید کبیری
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2009

[Download]