هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک )

نویسندگان: عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر بستر کشت ورقم بر خصوصیات رشدی توت فرنگی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل سه رقم توت فرنگی (کامارزا، ماراک، سلوا)و شش بستر کشت (پوست برنج %5 ورمی کمپوست: 45 % پرلایت: 50 % کوکوپیت ،(M %50 کوکوپیت: 50 % پرلایت ( 3 ،(M ضایعات هرس چنار ( 2 ،(M1) %25 ورمی کمپوست، 35 % پرلایت، 40 % کوکوپیت ،(M %15 ورمی کمپوست: 40 % پرلایت : 45 % کوکوپیت ( 5 ,(M4) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بستر پوست برنج کوتاهترین مدت زمان را از کاشت تا زمان ظهور گل داشت. بستر ((M6) حاوی 25 %ورمی کمپوست بالاترین میزان بیوماس و تعداد رانر را داشتند. بستر حاوی 15 %ورمی کمپوست بالاترین عملکرد را داشت. رقم ماراک بالاترین عملکرد و بیوماس را داشت. رقم سلوا کوتاهترین مدت زمان را از کاشت تا زمان ظهور داشت. رقم کامارزا بالاترین میزان تعداد رانر، طول دمبرگ و سطح برگ را داشتند.

کلمات کلیدی

, توت فرنگی, بستر کشت, ورمی کمپوست, پوست برنج, ضایعات هرس چنار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023378,
author = {عامری سیاهوئی, عاطفه and تهرانی فر, علی and شور, محمود and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {توت فرنگی، بستر کشت، ورمی کمپوست، پوست برنج، ضایعات هرس چنار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک
%A عامری سیاهوئی, عاطفه
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]