مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (49-56)

عنوان : ( توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله )

نویسندگان: مهدی صمدی بی نیازی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال جزء مهمترین بخشهای برنامه ریزی برای یک سیستم قدرت تجدید ساختار یافته است. علاوه بر تأمین بار بصورت مطمئن و ایمن در آینده، برای حفظ و بهبود رقابت در بازار برق، توسعه شبکه انتقال امری ضروری می باشد. در این مقاله روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال ارائه شده است. در تابع هدف پیشنهادی، هزینه های احداث شبکه جدید، هزینه بهره برداری، هزینه پرداختی بابت انرژی تأمین نشده مورد انتظار و همچنین قیود امنیتی لازم لحاظ شده است. در نظر گرفتن هزینه بهره برداری در حالت نرمال و حادثه با رعایت احتمال رخداد حوادث در تابع هدف و همچنین رعایت محدودیتهای نرخ بارگیری ژنراتورها در هنگام حوادث از مزایای روش پیشنهادی می باشد. برای حل این مسئله بهینه سازی شامل متغیرهای عدد صحیح، از الگوریتم ژنتیک طراحی شده برای این مسئله استفاده شده است. برای در نظر گرفتن عدم قطعیتها برنامه برای چهار سناریوی احتمالی اجرا شده و در نهایت با استفاده از آنالیز ریسک، طرح بهینه با حداقل پشیمانی انتخاب می شود. نتایج شبیه سازی بر روی شبکه 14 باسه IEEE کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, بهره برداری بهینه و ایمن, توسعه شبکه انتقال, حوادث سیستم, هزینه خاموشی, EENS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023455,
author = {صمدی بی نیازی, مهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and ساده, جواد},
title = {توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-7152},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {بهره برداری بهینه و ایمن، توسعه شبکه انتقال، حوادث سیستم، هزینه خاموشی، EENS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A ساده, جواد
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2011

[Download]