تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (6), شماره (82), سال (2008-10) , صفحات (14-25)

عنوان : ( کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه های آموزش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی به دلیل برآورده نشدن اهداف و انتظارات، صرف هزینه های هنگفت و زمان زیاد با بازدهی کم و نیز ناکارآمدی محتوا و برنامه ها و شیوه ی اجرای آنها همواره با انتقادهایی همراه بوده است. با این حال مشاهده می شود که برنامه های آموزش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی رو به گسترش بوده و فرآیندی تکاملی را تجربه می کند. این مقاله سعی دارد تا به طرح و بررسی محورهای مربوط به ارتقا اثر بخشی برنامه های آموزشی و توان بخشی حرفه ای افراد کم توان ذهنی ضمن ایجاد و نگرش مثبت در خانواده ها، مربیان، متخصصان، دست اندر کاران و برنامه ریزان به آنان کمک نماید.

کلمات کلیدی

, آموزش حرفه ای, کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی, توان بخشی حرفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023462,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی},
journal = {تعلیم و تربیت استثنایی},
year = {2008},
volume = {6},
number = {82},
month = {October},
issn = {1727-3145},
pages = {14--25},
numpages = {11},
keywords = {آموزش حرفه ای، کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی، توان بخشی حرفه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J تعلیم و تربیت استثنایی
%@ 1727-3145
%D 2008

[Download]