پژوهش‌های روستایی, دوره (2), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (151-185)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان )

نویسندگان: رضا خسروبیگی برچلوئی , حمید شایان , حمد الله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم توسعه پایدار را می توان حالتی از تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه دانست که هدف آن برطرف کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسانی است. از این روی دستیابی به توسعه پایدار به منظور بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل بین انسان،اجتماع و طبیعت ،هدف آرمانی برنامه ریزان و مدیران توسعه تلقی می شود و زمانی امکان پذیر می گردد که چارچوبی مناسب برای انتخاب شاخص ها و معرف های توسعه پایدار و ابزاری کارآمد به منظور تجزیه و تحلیل ،سنجش و ارزیابی آن فراهم باشد.بر این اساس تاکنون مدل ها و تکنیک های متعددی در سطوح مختلف به منظور سنجش و ارزیابی توسعه پایدار به کار گرفته شده اما هنوز چارچوب مناسبی در این خصوص برای مناطق روستایی یافت نشده است.هدف اصلی مقاله پیش رو،شناسایی روش های متعدد ارزیابی پایداری با رویکرد یکپارچه و در زیر مجموعه ارزیابی چند متغیره تاپسیس فازی است.بر اساس فرمول کوکران 430 خانوار نمونه انتخاب و پس از محاسبات نتایج نشان دادند که به ترتیب روستاهای فضل آباد و علی آباد دارای میزان پایداری بالا و کسرآصف و چالمیان دارای پایداری پایینی هستند.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, ارزیابی پایداری, تکنیک تصمیم گیری , تاپسیس - فازی, شهرستان کمیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023492,
author = {خسروبیگی برچلوئی, رضا and شایان, حمید and حمد الله سجاسی قیداری and طاهره صادقلو},
title = {سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7373},
pages = {151--185},
numpages = {34},
keywords = {توسعه پایدار،ارزیابی پایداری،تکنیک تصمیم گیری ،تاپسیس - فازی،شهرستان کمیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A شایان, حمید
%A حمد الله سجاسی قیداری
%A طاهره صادقلو
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2011

[Download]